Yhteinen visio (luonnos)

Suomen merialueiden sinisen kasvun potentiaalien hyödyntäminen edistää meriympäristön hyvää tilaa, paikallisten asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia sekä osallisuutta.

Vuonna 2050 Suomen merialueilla on onnistuttu eri toimialojen yhteensovittamisessa keskenään ja suhteessa meriekosysteemien tarjoamiin resursseihin. Menestyvät merelliset toimialat ja elinvoimainen rannikkoalue vahvistavat Itämeren alueella toisiaan. Kulttuuriperintöä vaalitaan yhdessä meriekosysteemien kanssa kokonaisuutena kansainvälisessä yhteistyössä sekä tutkimustietoa ja regeneratiivista lähestymistapaa edistyksellisesti hyödyntäen. Merialueiden käyttö on tukenut yhteiskunnan siirtymistä vähähiiliseen aikakauteen, merelliset toimialat ovat tarjonneet esimerkillisiä resurssiviisauden ja kiertotalouden ratkaisuja hyödynnettäväksi myös kansainvälisesti ja ekosysteemistä huolehtiminen on osa kaikkien toimialojen normaalia toimintaa. Digitalisaatio ja automatisaatio ovat osa ratkaisuja, mutta kehityksen pääpaino on ollut tasapainoisessa, turvallisessa ja merialueen ominaispiirteet huomioivassa toiminnassa.

Toimialakohtaiset visiot

Matkailu ja virkistys
Paikalliset toimijat kehittävät merialueiden virkistyskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden saavutettavuutta kestävästi alueelliset erityispiirteet huomioiden. Erityisenä vetovoimatekijöinä ovat luonto, elämyksellisyys ja aitous.

Energia
Edistämme siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan lisäämällä merituulivoiman tuotantoa. Energiaa tuotetaan merialueilla kustannustehokkaasti huomioiden kestävä kehitys ja turvallisuus.

Merilogistiikka
Merilogistiikka on globaalisti kilpailukykyistä, turvallista ja kestävää.

Kalastus ja vesiviljely
Kalastus
Kestävä kaupallinen kalastus tukee omavaraisuutta, tuottaa ilmastoystävällistä ruokaa sekä vahvistaa rannikon ja saariston elinvoimaisuutta nojaten yhteistoiminnalliseen paikalliseen päätöksentekoon.

Vesiviljely
Vesiviljely tukee omavaraisuutta, tuottaa kestävästi ja ilmastoystävällisesti lähi- ja kotimaista ruokaa ja luo elinvoimaa saaristoon ja rannikolle. Vesiviljely tukee kalastukseen liittyvää rannikkoinfrastruktuuria.

Meriteollisuus
Meriteollisuus edistää merialueiden kestävää ja tarpeen mukaisia käyttöä ja minimoi toimintojen haittavaikutuksia teknologiaa kehittäen ja hyödyntäen. Kasvava meriteollisuus tuottaa hyvinvointia paikallisesti ja kansallisesti.

Kaivannaisala
Kaivannaisala kehittyy tutkimukseen ja innovaatioihin perustuen. Merihiekan ja merialueen muiden mineraalien hyödyntäminen on sopusoinnussa meriympäristön hyvän tilan tavoitteen kanssa.

Luonnonsuojelu ja -hoito
Kaikki mereen vaikuttavat toimijat huomioivat meriluonnon ekologiset reunaehdot ja turvaavat meriluonnon monimuotoisuutta. Yhteistoiminnallinen ja kestävä merialueen suojelu parantaa meriekosysteemin tilaa.

Kulttuuriperintö
Merellistä kulttuuriperintöä vaalitaan ja sitä koskeva tieto on lisääntynyt. Kulttuuriperintö luo pohjaa luonnon monimuotoisuuden ja rannikon elinvoimaisuuden säilymiselle ja kehittämiselle.

Kommentoi

2 comments

Markku Luoto

Visio on aivan liian vaatimaton ja varovainen monenkin asian suhteen. Se enemmänkin toteaa viime vuosituhannen tilanteen, eikä priorisoi merkitykseltään eritasoisia käyttäjäryhmiä. Päälimmäisenä tulee mieleen, että visiossa pitäisi selkeästi ottaa kantaa Itämeren tilan merkittävään kohentamiseen, joka edellyttää niin ikään merkittäviä investointeja. Tämä on kriittistä niin matkailun, kulttuuriperinnön kuin luonnonsuojelunkin kehitykselle. Toiseksi tulee mieleen valtioiden välisen yhteistyön vaikuttava edistäminen. Ravinnekuormituksille pitäisi vaatia samankaltaisia rajoituksia ja niistä seuraavia sanktioita kuin on CO2-päästöille (päästökauppa). Kulttuuriperinnön osalta saavutettavuutta ei pidä rajoittaa vain digitaalisuuteen, joka on vain erittäin lyhyen ajan ilmiö toistaiseksi.
Kaikean kaikkiaan koko vision kattavana tavoitteena Suomen osalta ottaisin mukaan ajatuksen Itämeri-instituutista joka yhdistäisi mereemme liittyvät tieteen, taiteen, tekniikan ja urheilun alat saman katon alle toiminnalliseksi kokonaisuudeksi joka olisi yleisölle avointa ja osallistavaa ja jossa keskiössä olisi inhimillinen toiminta ei vain staattinen tai edes dynaaminen lopputulosten näyttely.

[…] Tälle sivulle on koostettu työpajatyöskentelyn tuloksia: toimialojen SWOT-analyysit sekä toimialojen välisiä synergioita ja ristiriitoja. Luonnos Suomen merialueiden kestävän käytön vision sisällöstä ja toimialakohtaisista visiolauseista löytyy Visio-sivulta. […]

Vastaa