header_kivet

Kaivannaisala

Kaivannaisalan visio: Kaivannaisala kehittyy tutkimukseen ja innovaatioihin perustuen. Merihiekan ja merialueen muiden mineraalien hyödyntäminen on sopusoinnussa meriympäristön hyvän tilan tavoitteen kanssa.

Merkintäkorteissa on luotu aluemerkintä kaivannaisalueiksi, mutta niitä ei ole osoitettu tällä suunnittelukaudella. Näin ollen suunnitelma ei ohjaa kaivannaisten ottoa tunnistamalla niiden aluepotentiaaleja. 

Suomessa on aiemmin toteutettu joitain merihiekan ottohankkeita. Toiminta on ollut pienimuotoista ja liittynyt lähinnä yksittäisiin infrahankkeisiin, kuten Vuosaaren sataman rakentamiseen, mutta sen voidaan arvioida tulevaisuudessa kasvavan maanpäällisten sora- ja hiekkavarojen heikentyessä. Aluevesien vedenalaiset hiekka- ja soraesiintymien sijainnit tunnetaan[1] Suomessa hyvin. Näiden vedenalaisten esiintymien hyödyntämiskelpoisuus alueittain riippuu rakennusteollisuuden tarvitseman hiekan laadusta ja ennen kaikkea rakennushankkeiden logistisesta sijainnista, jolloin niiden suunnittelu on merialuesuunnitelmassa haastavaa. Kaivoslaissa tarkoitettujen mineraalien ottoa merenpohjasta Suomessa ei ole tehty, menetelmä on kansainvälisesti harvinainen ja esiintymien taloudellisen hyödyntämiskelpoisuuden arviointi merialuesuunnittelussa olisi erittäin hankalaa.

Vedenalaisten merkittävien luontoarvojen, kulttuuriarvojen tai matkailu- ja virkistysarvojen tunnistaminen tukee kaivannaistoiminnan kestävää yhteensovittamista muiden intressien kanssa.

 

[1] Suomen merialueiden merihiekka- ja mineraalivarantojen hyödyntäminen – suosituksia kestävälle käytölle. Ympäristöministeriö 19.6.2019.