Aluekohtaisen arvioinnin tulokset

Tässä kappaleessa on tarkasteltu suunnittelualueittain, minkälaisia vaikutuksia suunnittelumerkintöjen toteutumisella olisi ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen, sekä liikenteeseen; kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön sekä elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittämiseen. Tulokset on jaoteltu positiivisiin ja negatiivisiin vaikutuksiin ympäristöön kohdistuvien sekä taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten mukaisesti.