Johdanto

Tähän raporttiin on koottu tulokset merialuesuunnitelmien vaikutusten arvioinnista. Arviointityön aineistona on hyödynnetty Suomen merialueille laadittuja kolmea merialuesuunnitelmaluonnosta sekä niihin kytkeytyviä merkintä- ja vyöhykekortteja. Merialuesuunnittelun koordinaatioryhmä on valmistellut suunnitelmaluonnoksia samanaikaisesti arviointityön etenemisen kanssa. Arviointityön tuloksia voidaan hyödyntää tausta-aineistona suunnitelmaluonnosten lausuntokierroksella kevään 2020 aikana.

Merialuesuunnitteluprosessi on laadittu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Prosessi on käynnistynyt skenaariotyöllä, joiden pohjalta ovat syntyneet sidosryhmien kanssa laaditut Suomen merialueen kestävän käytön visio 2050 sekä suunnittelualueiden tavoitteet ja tiekartat 2030.

Suunnitelman vaikutusten arvioinnilla tuetaan päätöksentekoa ja sitä voidaan hyödyntää merialuesuunnitelmien päivittämistyössä, joka tulee tehdä vähintään kymmenen vuoden välein sekä tulevissa sektori- tai aluekohtaisissa merialueiden suunnitteluprosesseissa. Erilaiset merialueiden toimijat voivat myös hyödyntää vaikutusten arvioinnissa tuotettua tietoa omaa toimintaansa suunnitellessaan.

Arviointiraportin alussa tuodaan esille merialuesuunnitelmien arviointityön tausta luvussa 2. Luvussa 3 on kuvattu arviointityön tarve, työlle asetetut tavoitteet sekä kuvaus arviointityössä käytetyistä menetelmistä. Lisäksi on tuotu esille arvioinnin laatimiseen vaikuttaneet rajoittavat tekijät.

Arvioinnin tulokset on esitelty luvuissa 4-6. Luvussa 4 on kuvattu merialuesuunnitelmaluonnosten vaikutuksia merialuesuunnittelun eri toimialoille. Tarkastellut toimialat ovat merellisen luonnon suojelu ja hoito, merituulivoima, merilogistiikka, meriteollisuus, kalastus, vesiviljely, matkailu ja virkistyskäyttö, kulttuuriperintö, sininen bioteknologia ja sinisen talouden innovaatiot, kaivannaisala sekä maanpuolustus. Luvussa 5 esitetään aluekohtaisen arvioinnin tulokset kolmen eri suunnittelualueen osalta: 1) Suomenlahti, 2) Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, sekä 3) Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Aluekohtaisen arvioinnin tuloksia hyödynnetään itsenäisinä, tästä raportista erillään olevina kokonaisuuksia. Osa arviointityön tuloksista on yhteneväisiä kaikkien alueiden osalta, jolloin nämä havainnot toistetaan jokaisen alueen osalta erikseen. Luvussa 6 esitetään arviointityön tuloksena luotu käsitys merialuesuunnnitelman kokonaisvaikutuksista.

Luvussa 7 on lopuksi tuotu yleiset johtopäätökset sekä keskeiset suositukset merialuesuunnitteluprosessiin liittyen.

Arviointityö on laadittu Varsinais-Suomen liiton toimeksiannosta tammi-huhtikuussa 2020. Arvioinnin ovat laatineet Jussi Airaksinen, Tuomas Raivio, Mari Saario, Fanny Suominen ja Anu Vaahtera Gaia Consultingista sekä Hanna Hannula, Elisa Lähde ja Tuuli Rantala WSP Finlandilta.

Lataa Merialuesuunnitelmien vaikutusten arviointi
-raportti PDF-muodossa.