Jyrki Hämäläinen, GTK
Jyrki Hämäläinen, GTK

Kaivannaisala

Kansainvälinen viitekehys

Merenpohjan kaivostoiminnan kehittäminen on osa EU:n Sinisen kasvun pitkän aikavälin strategiaa, jolla tuetaan merialan kasvua kokonaisuutena. Muita sinisen kasvun toimialoja ovat vesiviljely, rannikko- ja merimatkailu, sininen bioteknologia ja merienergia. Strategian mukaan meret ja valtameret ovat tärkeitä Euroopan talouden moottoreita, joihin liittyy merkittävä innovaatio- ja kasvupotentiaali.  Sinisellä kasvulla edistetään EU:n yhdennetyn meripolitiikan puitteissa älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista.

Kansallinen viitekehys

Merialuesuunnittelukontekstissa kaivannaisala liittyy merenpohjan mineraalien hyödyntämiseen. Toistaiseksi Suomen merialueilla tapahtuva kaivannaistoiminta on liittynyt pienialaiseen maa-ainesten, kuten esimerkiksi merihiekan ja -soran, ottamiseen muun muassa yhdyskuntarakentamista varten. Merihiekan nostaminen on luvanvaraista toimintaa, joka edellyttää vesilain mukaista lupaa. Lisäksi merihiekan varastointiin ja jatkojalostukseen voi liittyä tarve rakennuslupaan tai ympäristölupaan.

Ympäristöministeriö on valmistellut raportin Merialueiden merihiekan ja merenalaisten mineraalivarantojen kestävä käyttö. Raportissa linjataan suositukset hyvistä käytännöistä merenpohjan hiekka-, sora- ja mineraalivarantojen kestävän käytön edistämiseksi ja toiminnasta aiheutuvien haittojen hallitsemiseksi.

Mikäli tulevaisuudessa maa-ainesten ottamisen lisäksi merialueilla ryhdytään kaivosmineraaleja hyödyntävään kaivostoimintaan, sitä ohjaa kaivoslaki. Esimerkiksi merenpohjan kaivannaiset, kuten rauta-mangaanisaostumat, voivat tulevaisuudessa olla kriittisiä raaka-ainevarantoja. Kaivoslaki ohjaa myös esimerkiksi maa-alueelta meren alle ulottuvaa kaivostoimintaa.

Aluevalvontalaissa säädetään Suomen aluevesillä tapahtuvasta merenpohjan tutkimisesta ja kartoittamisesta: merenpohjan tai sen sisustan muodon, rakenteen tai koostumuksen selvittämistä geologisilla tai geofyysisillä tutkimuksilla vaatii puolustusvoimien luvan. Lupavaatimus koskee myös merenpohjan topografisten muotojen järjestelmällistä mittausta ja tallennusta.

Laissa Suomen talousvyöhykkeestä säädetään kaivannaisalan toiminnasta Suomen talousvyöhykkeellä. Kuten aluevesillä, maa-ainesten ottamiseen sovelletaan vesilakia ja kaivosmineraaleja sisältävän esiintymän etsintään sekä hyödyntämiseen talousvyöhykkeellä sovelletaan kaivoslakia. Tämän lisäksi talousvyöhykkeellä tapahtuvan merenpohjan ja sen sisustan luonnonvarojen (muun muassa kaivosmineraalit, kiviainekset ja muut elottomat esiintymät) hyödyntäminen tai siihen tähtäävä toiminta vaatii valtioneuvoston luvan.

Lähteet

Aluevalvontalaki, 18.8.2000/755

Euroopan komissio, Sininen kasvu: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_fi (23.9.2020)

Kaivoslaki 621/2011

Laki Suomen talousvyöhykkeestä, 26.11.2004/1058  

Sinisen kasvun strategia (COM(2012)0494)

Vesilaki 587/2011

Kostamo K (toim.) (2021) Merihiekan ja merenalaisten mineraalivarantojen kestävä käyttö, Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:3.