Photo by Theodor Vasile on Unsplash

Lähteet

– BirdLife 2020. Tärkeät lintualueet. https://www.birdlife.fi/suojelu/alueet/
– BirdLife 2014. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa.
– Furman ym. (toim.). Itämeri. Ympäristö ja ekologia.
– ELY-keskus, kalatalousyksikkö, Kalastaneiden lukumäärät kalastusalueittain, LUKE, Tilastotietokanta.
– ELY, kalatalousyksikkö, Kalastaneiden lukumäärät kalastusalueittain. Luonnonvarakeskus, Tilastotietokanta.
– Helen Oy. 2019. Vuosaareen uusi, ainutlaatuinen meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu https://www.helen.fi/uutiset/2019/merivesilampopumppu
– Holfve et al. 2013. Turning adversity into opportunity. A business plan for the Baltic Sea. Boston Consulting Group.
– Itämerihaaste. Itämeri ja sen tila. http://www.itamerihaaste.net/tietoa_meista/itameren_tila
– Jääskeläinen ym. 2012. Merituulivoiman rakentaminen. Prizztech Oy.
– Lankia, T. 2010. Kesämökkikäynnin virkistysarvo matkakustannusmenetelmällä määritettynä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, ympäristöekonomia.
– Leino ym. 2018. Sinisen talouden tilannekuva merialuesuunnittelun lähtökohtana 2018. Gaia Consulting.
– LUKE. 2016. Kaupallinen kalastus. https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kaupallinenkalastus/
– LUKE 2016. Hylkeet. https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/hylkeet/
– LUKE, Luonnonvarakeskus, Kalojen lisääntymisalueet ja aluesuunnittelu (4.8.2019) https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalat-ja-muuttuva-ymparisto/kalojen-lisaantymisalueet-ja-alueiden-kaytto/
– LUKE, Kalankasvatus avomerellä (4.8.2019) https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalanviljely/kalankasvatus-avomerella/
– LUKE. Ruokakalankasvatus. https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalanviljely/ruokakalankasvatus/
– LUKE. Kalankasvatus avomerellä. https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalanviljely/kalankasvatus-avomerella/
– LVM 2014
– MMM ja YM 2014. Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma.
– Merialuesuunnittelu 2019. Merialuesuunnittelu – Suomenlahden suunnittelualueen ominaispiirteet 1.4.2019.
– Merialuesuunnittelun vuorovaikutusfoorumit 2019. Merialuesuunnittelun valtakunnallinen visio-työpaja (1.10.2019), alueelliset merialueiden kestävän käytön -tavoitteet -työpajat (6-7.11.2019).
– Meriteollisuus ry. 2018. https://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/
– Meriteollisuuden tietopaketti 2018. http://sek.suupohja.fi/images/seutu-ohjelma/Meriteollisuustietopaketti%20FINAL%208.2.2018.pdf
– Metsähallitus 2019.
– Museovirasto 2019. Suomen merellisen kulttuuriperinnön tilannekuvaus.
– Museovirasto. Vedenalainen kulttuuriperintö. https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/vedenalainen-kulttuuriperinto
Metsätalouden seurantaverkko
– Riistakeskus. Harmaahylkeen kiintiömetsästys. (6.8.2019) https://riista.fi/metsastys/palvelut-metsastajalle/lupahallinto/harmaahylkeen-kiintiometsastys/
– Sundelin. A. & Putkonen, J. 2013. Strateginen selvitys Suomen merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseksi. Prizztech Oy
– Suomen tuulivoimayhdistys 2019. Suomen tuulivoimahankkeet: http://map.seadv.eu/
– Suomen ympäristökeskus. Kansallismaisemat. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Kansallismaisemat (16.10.2019)
– SYKE 2019. Kuva meriroskan lähteistä tarkentuu. Uutinen 12.4.2019
– TEM 2019. Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Suomen matkailustrategia 2019–2028. Luonnos.
– Unesco 2003. Yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. https://ich.unesco.org/doc/src/00009-FI-PDF.pdf (16.10.2019)
-VAT. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
– Virtasnon ym. 2018
– VisitFinland 2018. Matkailun kehitys 2017. http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2018/03/Y%C3%B6pymistenkehityskatsaus-2017.pdf?dl
– VisitFinland 2019. https://www.visitfinland.com/destinations/
– YM 2012. Yhteenveto maakuntien liittojen tuulivoimaselvityksistä.
– YM. 2015. Itämeren roskaantuminen pinnalla HELCOMin vuosikokouksessa. https://www.ym.fi/fi–FI/Ajankohtaista/Itameren_roskaantuminen_pinnalla_HELCOMi(32960)
– Ympäristöministeriö 2015. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi. Kuulemisen tausta-aineisto. 11.11.2015
– YM 2017. Ympäristöministeriön raportteja 15/2017 Merialuesuunnittelun lähtökohtia.
– Ympäristöministeriö 2019. Suomen merialueiden merihiekka- ja mineraalivarantojen hyödyntäminen – suosituksia kestävälle käytölle. Luonnos 19.6.2019.
– Ympäristö.fi. Kuormitus. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Meri/Mika_on_Itameren_tila/Kuormitus
– Ympäristo.fi. Luontotyyppien esittelyt: luontodirektiivin luontotyypit. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontodirektiivin_luontotyypit/Luontotyyppien_esittelyt
– Ympäristö.fi. Merinisäkkäät ja linnut. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Meri/Mika_on_Itameren_tila/Merinisakkaat_ja_linnut