Metsähallitus 2005
Metsähallitus 2005

Meriympäristöön liittyvien kansallisten ja kansainvälisten velvoitteiden asettamat tavoitteet merialuesuunnittelulle

Merialuesuunnittelun suunnitteluratkaisuilla edistetään kestävää meriympäristön käyttöä ja meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Samalla tuetaan EU- ja kansallisen lainsäädännön, sekä kansainvälisten sopimuksien asettamia ympäristötavoitteita suunnitteluun käytettävissä olevilla keinoilla. 

Meristrategiadirektiivin (MSD), vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) sekä luonto- ja lintudirektiivien ympäristötavoitteet koskevat merta (ks. taulukko). MSD on EU:n meripolitiikan ympäristöpilari, jonka tavoitteena on meriympäristön hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2021 mennessä ja se on toimeenpantu Suomessa lailla vesien- ja merenhoidon järjestämisestä sekä valtioneuvoston asetuksella merenhoidon järjestämisestä. MSD velvoittaa edistämään myös luonto- ja lintudirektiivien ja VPD:n tavoitteita. Merialuesuunnittelussa huomioidaan Suomen kansallisen merenhoitosuunnitelman ympäristötavoitteet. 

Merialuesuunnittelulla ja kansallisella alueidenkäytön suunnittelulla voidaan välillisesti vaikuttaa useisiin meriympäristön hyvän tilan kuvaajiin. Näitä ovat esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden vähentyminen, kaupallisten kalakantojen tila, muutokset meren ravintoverkossa, merenpohjan tuhoutuminen ja häiriintyminen, merenpohjan hydrografisten ominaisuuksien muuttuminen, vieraslajien kontrollointi, haitallisten aineiden määrä meriympäristössä, meriroskan lisääntyminen ja mereen johtuvan energian ja melun määrä.

Voit halutessasi tutustua tarkemmin merialuesuunnittelun linkittymisestä MSD:n, VPD:n sekä luonto- ja lintudirektiivien ympäristötavoitteisiin.

Meriympäristön tilaan liittyvien direktiivien tavoitteet, tavoitteiden saavuttamisen keinot, ympäristön tilan arviointi ja tilaluokittelu.

Lähteet

Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka (COM(2007)0575). 

Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)

Luontodirektiivi (92/43/ETY)

Euroopan unionin direktiivi luonnonvaraisten lintujen suojelusta eli lintudirektiivi (79/409/EEC)

Meristrategiadirektiivi (2008/56/EY)

Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011)

Vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY)