Sininen bioteknologia

Visio 2030

Uusilla innovaatioilla ja sektoreiden yhteistyöllä teknologiaa hyödyntäen merieliöstöstä kehitetään uusia tuotteita, mikä luo elinkeinoja ja tukee työllisyyttä saaristossa ja rannikolla.

 

Kaavio kuvaa toimialan keskeisiä toimintoja merialueen eri vyöhykkeillä

Kuvaus

Sininen bioteknologia tutkii monimuotoisia meren eliöitä ja pyrkii löytämään mahdollisuuksia hyödyntää niitä uusien tuotteiden, kuten kemikaalien, elintarvikkeiden, hyvinvointituotteiden (esim. ravintolisät ja kosmetiikka), lääkkeiden ja energialähteiden kehittämiseksi.  

Bioteknologialla meren biomassoista voidaan hyödyntää esimerkiksi vähempiarvoisia kaloja ja kalatalouden sivuvirtoja, mikro- ja makroleviä, simpukoita ja järviruokoa. Sininen bioteknologia perustuu biomassojen teknologiseen hyödyntämiseen ja korkeaan jalostusasteeseen. Sinisellä bioteknologialla voidaan edistää lisäksi meriympäristön tilaa, kun biomassojen mukana merestä poistuu ravinteita.

Sininen bioteknologia on toimialana uusi ja kehittyvä. Toimialan kasvun edellytyksiä ovat riittävät resurssit tutkimukseen, innovaatioihin ja toimintatapojen kehittämiseen. Sininen bioteknologia liittyy kiinteästi muihin toimialoihin, kuten kalastukseen ja vesiviljelyyn, ja yhteistyö eri toimijoiden välillä luo edellytyksiä alan kehittymiselle. Alan kehittymiseksi tarvitaan investointeja infrastruktuuriin, esimerkiksi uusia prosessointilaitoksia kalastuksen sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Merialueilla siniseen bioteknologiaan liittyviä toimintoja voi tulevaisuudessa sijoittua esimerkiksi vesiviljelylaitosten ja kalastustoimintojen yhteyteen. Toimiva infrastruktuuri merialueilla sekä meren ja mantereen välillä, kuten biomassojen tuotanto- / korjuualueiden sijainti, logistiset reitit, purkupisteet ja jatkojalostusfasiliteetit luovat edellytyksiä toiminnalle.

Tiekartta

– korkean lisäarvon tuotteiden kehittäminen (esim. bioöljy, uudet elintarvikkeet, proteiinit, bioaktiiviset peptidit, biokaasu, ruotojen ja suomujen hyödyntäminen)
– teollisten symbioosien tukeminen
– yhteistyön edistäminen teknologia- ja toimialarajoja ylittäen
– tutkimuksen, innovaatio-ohjelmien ja -kokeiluiden tukeminen sekä riittävä rahoitus
– kotimaisen kalansaaliin sivuvirtojen ja vähempiarvoisen kalojen hyödyntäminen
• pyyntiteknologian kehittäminen, esim. tekoälyn hyödyntäminen
• investoinnit infrastruktuuriin, esim. prosessointilaitoksiin
• tuotteistaminen

Taustatietoa

Synergiat ja ristiriidat muiden toimialojen kanssa

Tarkastele kaikkien toimialojen synergiat ja ristiriidat -taulukkoa

Ekosysteemipalvelut

Sininen bioteknologia hyödyntää ainakin seuraavia meriekosysteemin tuottamia ekosysteemipalveluita:

– Tuotantopalvelut: kalat ja muut merenelävät, mikro- ja makrolevät, muut biomassat, esim. järviruoko
– Ylläpito- ja säätelypalvelu: elinympäristöt, hiilensidonta
– Ekosysteemipalveluihin vaikuttavat seikat: esimerkiksi poikastuotantoalueiden puhtaus, lämpötila, valaistusolosuhteet
(Ekosysteemipalveluista voit lukea lisää esim. Merialuesuunnittelun lähtökohtia -raportista.)

Tämänhetkisiä kehityssuuntia

  • – Toimiala on uusi ja varhaisessa kehitysvaiheessa. Alustavia kannattavuuslaskelmia on tehty kalasivuvirtojen prosessien kannattavuudesta ja niiden perusteella liiketoimintamahdollisuudet ovat lupaavia.
  • – Toimialalla on kasvun mahdollisuuksia Suomessa, jossa on yleisesti osaamista teknologiassa, kiertotaloudessa ja kemianteollisuudessa sekä pitkä rannikko ja laaja saaristo.
  • – Sininen bioteknologia voi tarjota ratkaisuja globaaleihin ympäristöhaasteisiin, esimerkiksi sinisen bioteknologialla tuotettavan energian, ruoan ja muiden biotuotteiden avulla.