Aluekuvaus

ENERGIA

Merituulivoimaa rakennetaan erityisesti Ahvenanmaan eteläpuolen ja Selkämeren talousvyöhykkeelle kauas rannikosta ympäristö ja kokonaistalous huomioiden (Porin ja Rauman edusta, Uudestakaupungista Poriin ja sieltä Merikarvialle). Valtio ohjaa rakentamista (mm. tukipolitiikka) mutta yritykset ovat myös heränneet merituulivoiman potentiaaliin. Vihreän teknologian kehitys on edennyt siten, että merituulivoimaloita on kannattavaa rakentaa yhä kauemmas merelle. Tämä ratkaisee ristiriidan merituulivoimasta aiheutuvan melun/näköhaitan ja alueen matkailun välillä, ja siten asenteet merituulivoimaa kohtaan parantuvat. Saariston sähköistäminen nousee kysymykseksi sähköveneiden ja saariston lisääntyneen asutuksen myötä.

MERILIIKENNE JA -TEOLLISUUS

Pienkuljetukset ja paikallisen lähituotannon kehittyminen tukevat saaristossa asumista ja alueen palveluja. Saaristossa on paljon mahdollisuuksia drone-kuljetusten ja erilaisen automatiikan testaamiseen ja kehittämiseen, mikä lisää alueen houkuttelevuutta meriosaamisen keskuksena entisestään ja parantaa mahdollisuuksia kehittää kiertotalouden ratkaisuja. Suurten telakoiden lisäksi pienimuotoisempi meriteollisuus on skenaariossa elinvoimainen. Merituulivoimasta löydetään synergiaetuja alueen meriteollisuuden kanssa. Kasvanut vapaa-ajan veneliikenne lisää turvallisuusriskejä merellä.

MERIYMPÄRISTÖN TILA

Meriympäristön tila on parantunut myös Saaristomerellä ja maa- ja metsätalouden vaikutuksia on saatu vähennettyä poliittisen ilmapiirin muutoksesta johtuen. Ihmiset huolehtivat ympäristöstä ja saaristossa liikutaan ja asutaan ekologisesti (kierrätys, sähköinen liikkuminen jne.). Yhdyskuntien ympäristökuormitusta vähennetään ja kaupat suosivat lähi- ja kestäviä tuotteita. Risteilymatkustamisen kuormitusta on saatu pienennettyä ja yhä useampi risteilijäalus seilaa Itämerellä uusien ympäristöystävällisten teknologioiden avustamana. Vesiliikenteen vedenalainen melu saadaan hallintaan.

KALASTUS JA VESIVILJELY

Ammattikalastus säilyy ja vahvistuu saaristossa, etenkin rannikkokalastuksen muodossa. Kalastajan elinkeino monipuolistuu ja laajenee matkailu- ja virkistyspalveluiden sekä jalosteiden myyntiin. Kalojen poikaskasvatusta tehdään kiertovesilaitoksissa rannikolla, ja lisäkasvatus siirtyy Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan avomerialueille. Saaristomerellä paljon vapaa-ajan kalastajia. Kalastajat ja vesiviljelijät tarjoavat kalastusmatkoja yhteistyössä. Luonto- ja elämysmatkailun lisääntymisen myötä kiinnostus kalastusyrittäjyyttä ja vesiviljelyteknologiaa kohtaan kasvaa. Innovatiivisuuden lisääntymisen myötä kalojen, levien ja simpukoiden käyttömahdollisuudet kasvavat mm. lääketeollisuuden parissa. Alueen korkeakouluosaaminen tukee uusien tuotteiden t&k-työtä.

MATKAILU JA VIRKISTYSKÄYTTÖ

(ml. kulttuuriperintö)

Kestävyys korostuu alueen matkailussa ja ihmiset liikkuvat kestävillä yhteyksillä. Yksityisveneily sähköistyy ja sähköveneet ja lisääntynyt purjeveneiden suosio lisäävät painetta lisätä ja kehittää alueen vierassatamia ja parantaa jätteiden käsittelyä (mm. lajittelu, jätevedet). Luontomatkailu lisääntyy luonnon monimuotoisuuden parantuessa ja ihmisten luontoarvostuksen lisääntyessä. Matkailu kohdistuu saariston lukuisiin kyliin. Luontomatkailu on toteutettu hajautetusti, eivätkä ihmiset keskity liiaksi tietyille alueille. Herkimpiä alueita on rajoitettu liikkumiskielloin. Alueen saaristolaiskulttuuri ja pitkä historia kiinnostavat matkailijoita, ja kulttuuriperintö integroituu luontevaksi osaksi alueen imagoa.

Riskit ja mahdollisuudet

Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa

MEREN EKOLOGINEN TILA

Riskit

 • Hajautuneet toiminnat kuluttavat luontoa, esim. matkailu.
 • Tuudittaudutaan hyvään tilanteeseen. Luontoarvojen ylläpito jää tekemättä.
 • Uusien ratkaisujen ennalta arvaamattomat vaikutukset meren tilaan ja luontoon.

Mahdollisuudet

 • Selkeytynyt ja toimiva suojelualueverkosto.
 • Tutkimuksella lisää tietoa toimintojen vaikutuksista ja siitä, mitkä asiat voivat toimia rinnakkain.
 • Meriympäristön hyvä tila mahdollistaa kestävän kasvun ja ihmisen hyvinvoinnin.

 

SINISEN TALOUDEN KESTÄVÄ KASVU

Riskit

 • Liika luottamus digitaalisiin ratkaisuihin.
 • Talousvyöhykkeen hyödyntämisessä on riskejä.
 • Tuotanto ja osaaminen vähenevät, jos kehityksessä ei pystytä mukana.

Mahdollisuudet

 • Sinisen kasvun mahdollisuudet monella alalla hyvät.
 • Kilpailu tuottaa edellä kävijyyttä ja uusia ratkaisuja.
 • Cleantech-mallimaa, ympäristöratkaisuilla on kysyntää myös muualla.

IHMISTEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS

Riskit

 • Matkailu aiheuttaa haittoja vapaa-ajan asutukselle.
 • Osaamisen puute, esim. kalastus.
 • Digitalisaatio voi vieraannuttaa ihmisen luonnosta.

Mahdollisuudet

 • Teknologia mahdollistaa saaristossa asumisen, palvelut ja yrittämisen.
 • Merellisten kokemukset vaikuttavat positiivisesti yleiseen hyvinvointiin.
 • Jakamistalous edistää sosiaalista suvaitsevaisuutta.
 • Monipuoliset työllistymismahdol-lisuudet.