Aluekuvaus

ENERGIA

EU:n energiaunioni ja puolustusvoimien tuulivoimarakentamisen vastustus synnyttää ristiriitaisen tilanteen Suomenlahdelle. Tämä estää merkittävän tuulivoimarakentamisen Suomenlahdella. Energiaunioni tuo kaapeleita merenpohjaan yhdistäen eri alueita ja Suomenlahtea käytetään energiansiirtoalustana. Tuotanto hajautuu ja varastointi kehittyy.

MERILIIKENNE

 Turvallisuuspoliittinen tilanne siirtää fokuksen Helsingin ja Kotkan satamien meriyhteyksiin Manner-Eurooppaan ja Ruotsiin. Maa- ja lentokuljetukset lisääntyvät meriliikenteen kustannuksella. Turvallisuustilanne vaikuttaa myös yksilöiden liikkumiseen ja meriliikenne vähenee merkittävästi henkilöliikenteen osalta, mikä aiheuttaa vaikeuksia matkailualalle. Autonomisia aluksia ei juurikaan nähdä Suomenlahdella, vaan niiden testausalueet ja käyttö on sijoitettu muille merialueille.

MERIYMPÄRISTÖN TILA

Suomenlahden merialueen tila heikkenee entisestään. Jännitteiden myötä puolustusvoimien rooli Suomenlahden alueella kasvaa ja mahdollisesti lisääntyneet puolustusvoimien alueet rajoittavat mm. uusien luonnonsuojelualueiden perustamista. Puolustusvoimien vuoksi suljetut saarialueet säilyvät luonnontilaisina. Energiaunionin myötä lisääntyvät pohjakaapelit voivat vaikuttaa haitallisesti meriluontoon.

KALASTUS JA VESIVILJELY

Siviililiikenteen vähentäminen merialueella vaikuttaa kalatalouteen ja troolikalastukseen. Vähäinen kalastus jakautuu tasaisesti Suomenlahden rannikkoalueelle lukuun ottamatta Helsingin seutua. Alueen maiden väliset jännitteet vähentävät kalan vientiä Venäjälle, joskin korvaavaa ulkomaan kauppaa saatetaan saada muualta, esim. Kiinasta. Vesiviljely moninkertaistuu muun muassa Hangon ja Helsingin edustalla, mikä kompensoi heikentyneitä kalastusmahdollisuuksia.

MATKAILU JA VIRKISTYSKÄYTTÖ

Ulkomaan matkailijavirrat Suomenlahden alueella vähenevät eikä lähimatkailu ja –virkistystrendi täysin riitä korvaamaan tätä, vaikka alueen muuttovoittoisuus lisää asukkaiden omaa lähimatkailua ja virkistyskäyttöä alueella ja vain Hanko ja Helsinki onnistuvat säilyttämään asemansa matkailijoiden suosiossa.  Venäjä-yhteyden heikkeneminen vaikuttaa erittäin negatiivisesti Suomenlahden matkailuun ja risteilyturistit Pietarista eivät hakeudu enää Suomenlahden satamiin. Puolustusvoimien alueiden mahdollinen laajentuminen Kotkan ja Porkkalan edustalla hankaloittaa näiden alueiden virkistyskäyttöä Merimaisemasta tulee ylellisyystuote ja rannan läheisyydestä kilpaillaan useiden intressitahojen kesken. Energiaunionin myötä lisääntyneet kaapelihankkeet hankaloittavat huviveneilyä, mikä vähentää merialueen houkuttelevuutta virkistyskäytössä.

KULTTUURIPERINTÖ

Kulttuuriperintö jyrätään turvallisuusasioiden alta. Hylyt ja rakennuskanta tuhoutuvat turvallisuuslaitteiden tieltä. Merialueiden käyttöä rajoitetaan huomattavasti ja merimaisemasta tulee etuoikeus harvoille ja valituille. Kulttuuriperinnön ja –maiseman katoaminen on  Suomenlahdella merkittävintä verrattuna muihin Suomen merialueisiin. Suomenlahden alueen muuttopaine lisää tarvetta säilyttää kulttuuriperintö ja sen arvot.

Riskit ja mahdollisuudet

Suomenlahti

MEREN EKOLOGINEN TILA

Riskit

 • Ympäristöasiat jäävät jännitteiden jalkoihin.
 • Jännitteet lisäävät onnettomuusriskejä.
 • Käyttöpaineita kohdistu enenevässä määrin ranta-alueille.
 • Pohjakaapeleiden rakentamisen haitalliset vaikutukset meren pohjaan.

Mahdollisuudet

 • Erityisesti Suomenlahden saaristoluonnon monimuotoisuus lisääntyy.
 • Luontoarvot elpyvät yleisölle suljetuilla alueilla.
 • Vähentynyt meriliikenne vähentää ympäristöhaittoja.

SINISEN TALOUDEN KESTÄVÄ KASVU

Riskit

 • Venäjän läheisyys ja riskialtis toimintaympäristö vähentävät investointeja.
 • Pietarin liikenteen vähentymisestä kärsii koko alue.
 • Pitkäjännitteinen suunnittelu hankaloituu.
 • Vesiviljelyn mahdollisuudet heikkoja huonon veden laadun takia.

Mahdollisuudet

 • Kotka-Hamina-sataman merkitys korostuu.
 • Haminan Googlen datakeskuksen hukkalämpö vesiviljelyn käyttöön.

IHMISTEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS

Riskit

 • Isoimmat kaupungit pärjäävät, mutta pienimmät näivettyvät.
 • Suljetut rajat aiheuttavat näivettymistä.
 • Virkistysmahdollisuudet rajoittuvat, millä voi olla hyvinvointia heikentävä vaikutus.
 • Osallisuus päätöksentekoprosesseihin heikkenee.

Mahdollisuudet

 • Suomella on erityisasema ja vaikutusmahdollisuudet neuvotteluissa EU:n tasolla.
 • Lisääntyvä virkistyskäyttö rannoilla lisää ihmisten hyvinvointia.
 • Alueen omavaraisuus kasvaa.