Merialuesuunnitelmaluonnos

Merialuesuunnittelu perustuu EU:n merialuesuunnitteludirektiiviin (2014/89/EU), joka on toimeenpantu kansallisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 8a).

Merialuesuunnittelun tavoitteena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Merialuesuunnittelussa tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu ja virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Suunnittelun kannalta olennaisiksi teemoiksi on tunnistettu myös kulttuuriperintö, meriteollisuus, kaivannaisala ja sininen bioteknologia. Merialuesuunnittelussa kiinnitetään huomiota myös maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen.

Merialuesuunnitelman päivitys tapahtuu vähintään 10 vuoden välein.

Merialuesuunnitelma on meriympäristön hyvää tilaa vaaliva, sinisen talouden toimintojen strateginen kehittämisasiakirja, jota havainnollistetaan kartalla. Karttamerkinnöillä kuvataan symbolisesti merialueiden arvoja ja nykyisten ja mahdollisten uusien toimintojen tulevaisuuden potentiaaleja ja niiden vaihtoehtoista sijoittumista koko Suomen merialueilla. Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen, mutta sen välillisten vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi sisältyvät suunnitteluprosessiin.

Merialuesuunnitelma on yhdessä sidosryhmien kanssa muodostettu strateginen näkemys merialueen kestävästä käytöstä ja meriympäristön hyvän tilan tukemisesta.

Suunnitelma on strateginen kehittämisasiakirja, jossa tunnistetaan yleispiirteisesti alueiden monikäyttömahdollisuuksia ja tuetaan merellisten toimintojen yhteensovittamista.

Suunnitelmat katsovat tulevaisuuteen ja kuvaavat vuoden 2030 tavoitetilaa.

Suunnitelma tunnistaa nykyhetken sekä tulevaisuuden merellisten toimialojen ja meriympäristön potentiaaleja ja synergioita. Suunnitelma on luonteeltaan mahdollistava, ei poissulkeva.

Saumaton sektoreiden välinen, ylimaakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö on tärkeää suunnitelman valmistelussa.

Suunnitelmalla on välillisiä ohjausvaikutuksia; aluesuunnittelun työkaluna se tukee maakuntakaavoitusta ja aluekehitystä tuottamalla tietoa merellisten toimialojen ja meriympäristön mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Suunnitelma ei kuitenkaan ole oikeusvaikutteinen eikä kuulu alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään tai kaavahierarkiaan.

Suunnitelman vaikuttavuus syntyy suunnitteluprosessin myötä, eli sidosryhmien yhteisymmärryksen, sekä suunnitelmaan sitoutumisen ja sitä kohtaan koetun omistajuuden kautta. Merialuesuunnitelman vaikuttavuus syntyy myös kytköksestä kansallisiin, alueellisiin ja sektorikohtaisiin politiikkalinjauksiin sekä strategioihin, sekä maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamisen, maakuntakaavoituksen, aluekehityshankkeiden sekä luonnonvarasuunnitelmien ja merialueen muiden hoito- ja käyttösuunnitelmien tavoitteiden tukemisesta.

Merialuesuunnitelmassa tarkastellaan meriympäristöä laajemminkin ekosysteemipalveluiden sekä maan ja meren vuorovaikutuksen kautta.

Käyttöohjeet

Suunnitelma osoittaa merkittäviä ja potentiaalisia alueita. Suunnitelman merkinnät eivät ole aluevarauksia eikä niitä tule sellaisena tulkita. Toimintaa voi olla myös muilla kuin suunnitelmassa tunnistetuilla alueilla.

Mittakaava on 1:750 000, voit zoomata halutessasi 1:577 000.

Voit tarkastella lähemmin karttamerkintöjä klikkaamalla niitä. Saat tietoosi kohteen nimen ja tarkemman kuvauksen, sekä merkinnän selitteen.

Huomaa, että merkinnät voivat olla päällekkäisiä.

Voit avata suunnitelmakartan tarkastelun tueksi tausta-aineistoja, kuten suojelualueita.

SUOMENLAHTI
Uudenmaan liitto 
Kymenlaakson liitto

Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa
Varsinais-Suomen liitto 
Satakuntaliitto

Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Lapin liitto

Suomen kahdeksan rannikkomaakunnan liittoa laativat yhteistyössä kolme merialuesuunnitelmaa. Alueelliset merialuesuunnitelmat on laadittu keskenään yhteensopiviksi. Ahvenanmaa laatii oman merialuesuunnitelmansa.

Merialuesuunnittelun kansallisena vastuuviranomaisena toimii ympäristöministeriö, joka vastaa merialuesuunnittelun yleisestä kehittämisestä, ohjauksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä naapurimaiden kanssa.

Merialuesuunnitelmat kattavat Suomen koko merialueen, eli rantaviivasta alkaen aluevedet ja talousvesivyöhykkeen.