Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa

Kehityskuva vuodelle 2030

Keskeinen sijainti on mahdollistanut alueen kehittymisen merkittäväksi Itämeren toimijaksi ja suunnittelualue on vahvistanut asemaansa Itämeren markkina-alueella. Merellisiä toimintoja kehitetään alueella edistäen meriympäristön hyvää tilaa ja vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta.

Alueella sijaitsee kansainvälisesti erittäin kilpailukykyinen korkean teknologian meriteollisuuden keskittymä, johon liittyy laaja alihankintaverkosto. Keskeisiä erikoisaloja ovat meritekninen teollisuus sekä erikoistuneet teollisuuden palvelut. Meri- ja teknologiateollisuuden osalta on panostettu meriympäristön tilaa parantaviin teknologisiin ratkaisuihin, tuotekehitykseen sekä seuraavan sukupolven tuotteisiin ja palveluihin.

Kalastus on elinvoimainen elinkeino merialueella ja sen rinnalla vesiviljely on kasvattanut merkitystään. Elintarviketeollisuudella on suuri merkitys alueella ja sen kasvu- ja tuotekehitysmahdollisuuksia on hyödynnetty tuottavasti.

Uusiutuvien energiamuotojen kokonaisratkaisut ovat olleet alueellisen kehityksen keskiössä. Uusiutuvan energian tuotantoa, käyttöä ja siihen liittyvää yrittäjyyttä on edistetty ja alueen laaja energiaosaaminen on mahdollistanut toimialan kasvun. Merituulivoimapuistojen rakentaminen on yhdistänyt energia-, offshore- ja teknologiateollisuuden osaamista uudella tavalla, joka ei ole enää sidoksissa perinteisiin toimialarajoihin.

Alueella sijaitsee kansainvälisesti ainutlaatuinen luonto- ja maisemakokonaisuus. Alueen saaristo- ja rannikkoluonto ja kulttuuriperintö ovat elinvoimaisia, hyvin säilyneitä ja ovat pääomaa ja vetovoimatekijöitä matkailulle. Matkailua koordinoidaan ja kehitetään maakunnallisesti.

Elinvoimaisessa saaristossa on laadukkaat palvelut asukkaille ja saaristo on hyvin saavutettavissa.

Merialuesuunnittelun visiotyössä on luotu suunnittelualueelle tavoitetila vuoteen 2030. Tämä tavoitetila kuvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana saavutettua, merialuesuunnitelman mukaista kehitystä.