Suomenlahti

Tilannekuva

Suunnittelualueen kuvaus

Suomenlahden suunnittelualue ulottuu Hangon läntiseltä selältä Venäjän vastaiselle rajalle Virolahdelle kattaen Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntien merialueet. Suomenlahden kokonaispinta-ala on 7700 km2, keskisyvyys 25 m, suurin syvyys yli 100 m ja vesimassan tilavuus 200 km3. Saaria on yli 15 000 ja rantaviivan pituus yli 8 000 km. Suomenlahteen laskee useita suuria jokia, jotka tekevät Suomenlahdesta suuren murtovesialtaan.

Suomenlahden suunnittelualueen maakunnissa asuu noin 1,9 miljoonaa asukasta. Alueen selkein väestökeskittymä on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten muodostama pääkaupunkiseutu, jossa asuu noin 1,2 miljoonaa asukasta. Muita rannikon isoimpia asutuskeskuksia ovat Hanko, Tammisaari, Porvoo, Loviisa, Kotka ja Hamina sekä Kirkkonummi, jonka keskustaajama sijaitsee sisämaassa. Suomenlahden rannikolla ja saaristossa on myös runsaasti loma-asutusta.

Suomenlahden merelliset elinkeinot keskittyvät erityisesti merilogistiikan ja matkailun toimialoille sekä niihin liittyviin elinkeinoihin. Suomenlahdella on Suomen merialueista suurimmat tavarakuljetusmäärät ja matkailijamäärät ja alueella sijaitsevat maan suurimmat satamat Helsingissä, Kotkassa ja Haminassa.

Suomen etelärannikko muodostuu kovasta kiteisestä kallioperästä, joka on jäätiköitymisten ja osin niiden jälkeen jatkuneen eroosion johdosta geologisesti hyvin monimuotoinen. Samalla rannikon muoto on hyvin pysyvä, sillä merijää tai aaltojen työ eivät kuluta rantakallioita juuri lainkaan. Suomenlahden pohja viettää etelään Viron rannikolle päin, jossa kallioperä sukeltaa pehmeämpien sedimenttikivikerrosten alle. Pehmeämmät sedimenttikivet ovat alttiita eroosiolle, minkä vuoksi Viron rannikon muoto eroaa selvästi Suomen rannikosta.

Idempänä läntisen Suomenlahden kiteistä kallioperää leikkaa rapakivi-intruusio, Viipurin massiivi, joka kattaa kokonaan itäisen merialueemme. Geologinen monimuotoisuus on erityisen suurta juuri Loviisasta Haminaan ulottuvalla merialueella, kuten myös Hangon ja Helsingin ja Sipoon edustalla.

Pohjatasangosta erottuvat saarten ja riuttojen ohella erilaiset sekasedimentti- ja moreeniselänteet, vedenalaiset harjut ja muut jäätikkösyntyiset muodostumat. Ne ovat tärkeitä alueita meriluonnon monimuotoisuuden kannalta. Näitä muodostumia on etenkin Pyhtään ja Kotkan ja Hankoniemen edustoilla, sekä Pellingin ja Kaunissaaren välisellä sektorilla.

Suolaisuuden väheneminen itää kohti kuljettaessa Suomenlahdella on tärkeä merialueen luonnonoloja luonnehtiva tekijä. Suomenlahteen laskee runsaasti makeaa vettä mukanaan tuovia jokia, joista merkittävin on Venäjän puolella sijaitseva Neva. Kokonaan Suomen puolella sijaitsevista taas merkittävin on Kymijoki, jonka vesialueet ovat Suomen suurimpien joukossa. Suomenlahdella suolapitoisuus vaihettuu lahden pohjukan lähes nollasta Hangon seudun noin kuuteen promilleen. Keskimäärin Suomenlahdella aluemeren suolaisuus on 4,8 promillea, lähes valtakunnan keskiarvossa (4,7 ‰). Vähäsuolaisen murtoveden vuoksi Suomenlahden lajimäärä on pieni valtameriin verrattuna, sillä vain harvat lajit kykenevät elämään murtovedessä.

Tietyt ekosysteemit tarjoavat erityisen hyvät edellytykset merieliöstön selviämiselle ja lisääntymiselle. Tällaisia suojeltavia merellisiä luontotyyppejä ovat jokisuistot, rannikon laguunit, kapeat murtovesilahdet, laajat matalat lahdet, harjusaaret, vedenalaiset hiekkasärkät, riutat ja ulkosaariston luodot ja saaret.

Hiekkasärkkiä esiintyy etenkin Kymenlaakson merialueilla ja Hankoniemen edustalla. Myös vedenalaiset harjujaksot keskittyvät Kymenlaaksoon, kuten Pyhtään Kaunissaaren-Ristisaaren alue, Kotkan Lehmäsaari ja Virolahden Kauholma. Suomenlahdella on tunnistettu parikymmentä matalaa lahtea. Ne levittäytyvät jokseenkin tasaisesti koko rannikkokaistaleelle. Osa näistä voidaan luokitella myös laguuneiksi. Kapeita murtovesilahtia sijaitsee mm. Raaseporin, Porkkalanniemen, Loviisan ja Virojoen edustalla.

Osa lajeista on muita tärkeämmässä asemassa elinympäristöjen toimivuuden suhteen. Nämä niin sanotut avainlajit tarjoavat suojapaikkoja, kiinnittymisalustan ja ravintoa, samalla kun ne suodattavat vedestä kiintoainesta ja hapettavat sedimentin pintaa. Näitä muiden lajien elinmahdollisuuksia tukevia lajeja ovat muun muassa makrolevät, joista erityisesti aiemmin rakkolevänä tunnettu rakkohauru, sini- ja liejusimpukat sekä meriajokas. Suomenlahdella lajisto vaihettuu merellisistä makean veden lajeihin kohti Nevan suuta kuljettaessa. Merelliset lajit meriajokas ja sinisimpukka elävät runsaslukuisina vain Suomenlahden länsiosissa. Itäisellä Suomenlahdella vallalla ovat viherlevät kuten meriahdinparta, sekä vieraslaji vaeltajasimpukka.

Meriympäristön tila

Ihminen on vaikuttanut meriympäristöön pitkään ja monin tavoin, minkä seurauksena Itämeren tila on heikentynyt. Meriympäristön tilaa heikentävät muun muassa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitus, ruoppaukset ja läjitykset, vesirakentaminen, vieraslajit, kalastus, roskaantuminen ja vedenalainen melu. Meriympäristön hyvän tilan saavuttaminen edellyttää ihmispaineiden vähentämistä ja uusien merialueelle sijoittuvien toimintojen sijoittamista ja suunnittelua siten, että haitalliset vaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset.

Suomenlahden merialueelle tunnusomaiset, jäätikön hiomat kalliorannat sekä riuttoja muodostavat merenalaiset kallionyppylät ovat biodiversiteetiltään erityisen monimuotoisia alueita. Noin kolmannesta Suomenlahden pohjasta peittää pehmeä liejupatja, joka on kerrostunut jääkauden hiertämästä kiviaineksesta ja myöhemmin maalta kulkeutuneesta hienoaineksesta. Paikoin pohjan savipatja voi olla kymmeniä metrejä paksu. Tästä pohjatasangosta erottuvat saarten ja riuttojen ohella erilaiset sekasedimentti- ja moreeniselänteet, vedenalaiset harjut ja muut jäätikkösyntyiset muodostumat, jotka ovat tärkeitä alueita meriluonnon monimuotoisuuden kannalta.

Biodiversiteettiin vaikuttavat myös pohjaa halkovat murroslinjoihin syntyneet kanjonit, joita pitkin kulkevat virtaukset kuljettavat hapekasta vettä ja hienojakoisia maa-aineksia. Lisäksi Suomenlahden erityispiirre, saariston ja pinnanalaisten pohjanmuotojen aiheuttama allastuneisuus heikentää veden vaihtuvuutta sisä- ja ulkosaariston välillä. Suomenlahdella lajisto vaihettuu merellisistä makean veden lajeihin kohti Nevan suuta kuljettaessa. Merelliset lajit rakkohauru, meriajokas ja sinisimpukka elävät runsaslukuisina vain Suomenlahden länsiosissa. Itäisellä Suomenlahdella vallalla ovat viherlevät kuten meriahdinparta, sekä vieraslaji vaeltajasimpukka.

Ihminen on vaikuttanut meriympäristöön pitkään ja monin tavoin, minkä seurauksena Itämeren tila on heikentynyt. Meren tilaa heikentävät muun muassa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitus, ruoppaukset ja läjitykset, vesirakentaminen, vieraslajit, kalastus, roskaantuminen ja vedenalainen melu. Meriympäristön hyvän tilan saavuttaminen edellyttää ihmispaineiden vähentämistä ja uusien merialueelle sijoittuvien toimintojen sijoittamista ja suunnittelua siten, että haitalliset vaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset.

Suomenlahden merialueille sijoittuu kymmeniä maakunnallisesti arvokkaita, yli 5 hehtaarin kokoisia suojelualueita. Osa näistä on päällekkäisiä merellisten Natura 2000-alueiden kanssa. Natura-alueiden suojeluperusteet vaihtelevat, mutta suuressa osassa ovat muuttavat vesilinnut, joiden levähdys- ja sulkimisalueita useat suojelualueet ovat. Moni alue on tärkeitä myös pesivälle linnustolle. Tyypillisesti nämä alueet ovat matalia, vesikasvustoltaan runsaita sisälahtia tai fladoja, jotka ovat myös tärkeitä kalojen kutualueita. Usein runsas kasvusto ja lajisto leviää myös matalille rannoille, jolloin suojelu kattaa useita eri luontotyyppejä ja lajien esiintymisvyöhykkeitä. Suojeluperusteissa alueiden arvoa on arvioitu myös suhteessa luontotyyppien alueelliseen esiintymiseen.  Osin alueiden Natura-arvoja tukevien suojelualueiden perustaminen tai laajentaminen on vielä kesken.

Meren tilan kuvaajatTila
Rehevöityminen
Epäpuhtauksien pitoisuudet ja vaikutukset
Epäpuhtaudet ruokakalassa
Roskaantuminen
Energia ja vedenalainen melu
Hydrografiset muutokset
Vieraslajit
Kaupalliset kalat
Luonnon monimuotoisuus
Ravintoverkot
Selitteet 
Positiivinen
Osittain hyvä ja osittain huono
Negatiivinen
Ei tiedossa

Suomessa meriympäristön tilaa arvioidaan osana merenhoidon suunnittelua, joka perustuu lakiin vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2014). Tässä esitettävä yhteenveto meriympäristön tilasta suunnittelualueella perustuu keskeisesti merenhoidon suunnittelussa laadittuun Meriympäristön tila 2018 –raporttiin (PDF). Merenhoidon tila-arviointi kattaa meriluonnon monimuotoisuuden, kaupallisten kalakantojen ja ravintoverkkojen tilan, vieraslajien leviämisen tilanteen, rehevöitymisen, roskaantumisen ja vaarallisten ja haitallisten aineiden tilan. Meriympäristön tila luokitellaan kaikkien näiden tekijöiden osalta joko hyväksi tai heikoksi. Merenhoidon tila-arviointia täydentää vesienhoidossa tehtävä pintavesien luokittelu, joka kattaa rannikkovedet. Vesienhoidon luokittelussa pintavedet jaetaan viiteen ekologiseen luokkaan: huonoihin, välttäviin, tyydyttäviin, hyviin, ja erinomaisiin. 

 

Vesien- ja merenhoidon tavoitteena on saavuttaa pinta- ja pohjavesien sekä meriympäristön hyvä tila. Meriympäristön tilaa arvioidaan meristrategiadirektiivin yhdentoista hyvän tilan laadullisen kuvaajan kautta. Jokaiselle kuvaajalle on laadittu hyvän tilan määritelmät, joiden toteutumista arvioidaan useiden indikaattoreiden avulla. Meriympäristön tila luokitellaan joko hyväksi tai heikoksi. Hyvän tila tarkoittaa tilaa, jossa ihmisen vaikutus on havaittavissa, mutta ihmisen toiminnasta ei aiheudu merkittäviä tai palautumattomia muutoksia. Merenhoidossa tarkastellaan samaa aluetta kuin merialuesuunnittelussa eli rannikkovesiä ja avomerta rannikolta talousvyöhykkeen ulkorajalle asti.

Suomen Ympäristökeskuksen viimeisimmän arvioinnin mukaan Suomenlahdella merialueen ekologinen tila on pääosin tyydyttävässä ja osin välttävässä tilassa. Positiivista on, että meren tilan heikkeneminen on monelta osin taittunut viime vuosina ja merkkejä meren tilan paranemisesta on nähtävissä. Vesien- ja merenhoidon tavoitteena on saavuttaa vesi- ja meriympäristön hyväksi luokiteltu ekologinen tila.

Keskeinen Itämeren tilaa heikentävä tekijä on ravinnekuormitus, joka koostuu haja- ja pistekuormituksesta. Lisäksi vesiin tulee maa-alueilta kiintoainekuormaa. Suomen osuus Itämereen päätyvästä ravinnekuormituksesta on vähentynyt selvästi 1970- ja 80-luvuilta ja kokonaisuutenakin merialueen rehevöitymiskehitys on useilla merialueilla taittunut. Myös Suomenlahdella rehevöityminen etenee, vaikka useimpien indikaattorien taso onkin pysynyt viime vuosina samana. Heikolla tolalla ovat myös Merenpohjan elinympäristöt ja vesipatsaan planktonyhteisöt. Lajien osalta tilanne on huono kilohailin, turskan, meritaimenen, Itämeren norpan ja pyöriäisen ja pesivien merilintujen osalta. Meren tila on hyvä ruokakalan epäpuhtauksien, hydrografisten muutosten, vieraslajien, monien kalakantojen ja harmaahylkeen eli hallin sekä talvehtivien merilintujen osalta.

Sininen kasvu

Suomenlahdella sijaitsevat Suomen merkittävimmät rahtisatamat sekä Euroopan vilkkain matkustajasatama. Alueella on vahva satama- ja logistiikkaosaaminen. Vilkas meriliikenne on luonut Suomenlahden alueelle myös merenkulkuun liittyvää koulutusta. Öljyntorjunnan tutkimus- ja kehittämistoiminta on Suomenlahden alueella huippuluokkaa. Myös arktisen merenkulun osaaminen nähdään alueen kansainvälisenä vahvuutena. Kotkassa toimiva tutkimuskeskus Merikotka tekee tutkimusta kestävän merenkulun kehittämiseksi.

Suuret matkailijavirrat ovat luoneet ympärilleen huomattavan määrän matkailuliiketoimintaan liittyvää koulutusta erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Sininen talous viittaa mereen perustuviin elinkeinoihin. Siniseen talouteen kuuluu toiminta, joka sijaitsee meriympäristössä, hyödyntää merestä saatavia luonnonvaroja, tai on mukana sellaisten hyödykkeiden tai palveluiden toiminnassa, joka edesauttaa taloudellista toimintaa meriympäristössä.

Sininen kasvu tarkoittaa ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla toteutettua merellisten resurssien käyttöä.

Sinisen talouden tilannekuva merialuesuunnittelun lähtökohtana 2018 -raportti (PDF)

Energian tuotanto ja siihen liittyvä rakennettu ja kaavoitettu infrastruktuuri käsittää merialueilla pääasiassa kaavoitettuja tuulivoima-alueita, merikaapeleita ja kaasuputkia. Lisäksi rannikolla sijaitsee useita voimalaitoksia, jotka hyödyntävät merialuetta muun muassa polttoaineen kuljetukseen ja jäähdytysveden lähteenä. Erityisesti Porvoon Kilpilahden öljynjalostamon ja Loviisan ydinvoimalan jäähdytyksen aiheuttama lämpökuorma mereen on suuri, mutta sen vaikutus rajoittuu muutaman kilometrin säteelle laitoksista.

Suomenlahdella maanpuolustuksen tarpeet rajoittavat voimakkaasti merituulivoiman tuotannon mahdollisuuksia eikä Suomenlahdella ole merituulivoimaloita. Kymenlaaksossa on rannikolla toiminnassa 10 tuulivoimalaa, jotka tuottavat n. 71 GWh vuosittain. Uudenmaan alueella ei ole rakennettua tuulivoimaa.

Suomi on vahvasti riippuvainen meriliikenteestä; 90 % viennistä ja 80 % tuonnista kulkee meriteitse. Meriliikenteen sujuvuudella on erittäin suuri merkitys Suomenlahdella. Suomenlahdella kuljetetaan suurin osa maan merirahdista sekä matkustajaliikenteestä.

Suomenlahden satamien kautta kulkee 50 000 tonnia rahtitavaraa vuosittain. Suurimmat Suomenlahden satamat ovat HaminaKotka, Helsinki, Hanko ja Sköldvik, joiden kautta kulkevan vienti- ja tuontitavaroiden arvo on lähes 60 % kaikesta Suomen tuonti- ja vientikuljetuksista. HaminaKotka on Suomen suurin yleissatama, jonka satamanosat koostuvat konttisatamasta, nestemäisten ja kuivabulk -tuotteiden satamasta, kaasusatamasta, RoRo-satamasta ja projektisatamasta. Sköldvikin satama on tonnimääriltään Suomen suurin satama. Sköldvikissä käsitellään pääasiassa raakaöljyä, valmiita öljytuotteita sekä kaasuja ja kemikaaleja. Hangon satama on erikoistunut metsäteollisuuden vientiin ja autojen tuontiin. Helsingin eri satamanosien kautta kulkee kontti- ja RoRo-liikennettä sekä irtolasteja.

Suomenlahden meriliikenteen tulevaisuus kytkeytyy myös muiden kuljetus- ja kulkumuotojen kehitykseen alueella. Keskeisiä ovat Euroopan laajuiseen TEN-T –verkostoon kuuluvat Pohjanmeri-Itämeri ja Skandinavia-Välimeri ydinverkkokäytävät.

Matkustajamääriltään Helsingin satama on Euroopan suurin matkustajasatama. Helsingin sataman kautta kulkee vuosittain noin 12,6 miljoonaa matkustajaa. Vilkkain reitti kulkee Helsingin ja Tallinnan välillä, mutta säännöllinen reittiliikenne palvelee suuressa määrin myös tavaraliikenteen tarpeita. Tallinnan ja Helsingin välinen merialue on huomattavan vilkkaasti liikennöity, mutta alusturvallisuuden katsotaan parantuneen viimeisten kymmenen vuoden aikana ja risteävän liikenteen törmäysriskin olevan pieni. Tukholman ja Helsingin välillä matkustajaliikenne on myös vilkasta. Risteilyliikenne Helsingistä Pietariin on ollut laskusuunnassa, kuljettaen 210 000 matkustajaa vuonna 2017. Kansainvälinen risteilyliikenne on sen sijaan kasvussa. Risteilijöiden käyntisatamia alueella ovat Helsinki ja Kotkan Mussalo ja Kantasatama.

Suomenlahden runsaat ja monipuoliset kalakannat luovat hyvät mahdollisuudet ammattikalastuksen lisäämiseen. Pienimuotoinen rannikon läheisyydessä tapahtuva ammattikalastus on useimmiten monilajikalastusta rysillä ja verkoilla.  Suomenlahdella toimivista kalastajista valtaosa onkin juuri rannikkokalastajia. Suunnittelualueella toimi vuonna 2019 ryhmään I kuuluvia kalastajia 47 ja ryhmään II kuuluvia kalastajia 220. Kalastus on viime aikoina ollut Suomenlahdella hiipuva elinkeino ammattikalastajien ikääntymisen vuoksi eikä toimiala houkuta uusia toimijoita. Troolauksen merkitys kalastuksessa on erittäin vähäistä verrattuna muihin Suomen merialueisiin.

Kuten Suomen merialueilla yleensäkin, valtaosa Suomenlahdelta saatavasta kalansaaliista on silakkaa ja kilohailia. Yhteensä näitä kalastetaan vuosittain reilut 10 miljoonaa kiloa. Näiden lisäksi Suomenlahdella kalastetaan muutamia kymmeniä tonneja kuhaa, lohta ja siikaa. Lohta suomalaiset kalastajat kalastavat Itämerenkin mittakaavassa merkittäviä määriä. Suomenlahdella kalastus on kuitenkin vähäistä muihin merialueisiin verrattuna. Kaikki Suomen tärkeimmät saaliin purkusatamat sijaitsevat Suomenlahden suunnittelualueen ulkopuolella.

Valtaosa Suomen merialueilla kasvatetusta kalasta tuotetaan Saaristomerellä. Suomenlahdella kalanviljely-yrityksiä on vain muutama. Kalankasvattamot keskittyvät itäiselle Suomenlahdelle, Loviisan, Pyhtään ja Virojoen merialueille. Suomenlahden heikko veden tila ei salli nykymuotoisen vesiviljelyn laajentamista.

Kalatalousalueet aloittivat toimintansa vuonna 2019 ja niiden tehtävänä on kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu ja ne laativat käyttö- ja hoitosuunnitelman vuoden 2021 loppuun mennessä. Kalatalousalue vastaa suunnitelman toimeenpanosta ja sen vaikutusten seurannasta. 

Saaristo- ja rannikkoalueilla sijaitsevat luonnon vetovoimakohteet, kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet ovat merkittäviä tekijöitä merellisen matkailun kehittämisessä. Meri on kiistatta keskeinen elementti Suomenlahden alueen luonnossa, ja sikäli sen merkitys seudun vetovoimalle on suuri. Merenrantakaupunkien lisäksi Suomenlahden rannikolla on useita merellisiä kulttuurikohteita kuten linnoituksia, huvila- ja ruukkialueita ja hylkyjä. Merkittävin yksittäinen matkailukohde on UNESCO:n maailmanperintökohde Suomenlinna.

Suomenlahdella yksi selkeä merellisen matkailun vahvuus on sijainti vilkkaasti liikennöityjen laivareittien varrella. Vahvan reittiliikenteen lisäksi Tukholman, Pietarin ja muiden Itämeren piirin kulttuurikaupunkien läheisyys tekee alueesta houkuttelevan suurille risteilyaluksille, jotka ovat alkaneet pysähtyä Helsingin lisäksi myös Kotkassa.

Pääkaupunkiseutu on keskeinen matkailusolmu Helsinki-Vantaan lentoaseman ja vilkkaan matkustajalaivaliikenteen ansiosta. Pääkaupunkiseudulla tehdään kokonaisuudessaan yhtä paljon matkailijoiden yöpymisiä kuin koko muulla Suomen rannikkoalueella. Näistä puolet oli ulkomaisten vierailijoiden yöpymisiä.

Kalastus- ja luontomatkailun potentiaali Suomenlahdella on suuri. Kymijoki on merkittävä kalajoki. Vapaa-ajankalastuksessa ja kalastusmatkailussa on tapahtunut muutos tarvekalastuksesta virkistyskalastukseen, mikä luo matkailutoimialalle uusia mahdollisuuksia. Metsästysmatkailu painottuu Helsingin ja Porvoon väliselle merialueelle.

Virkistyskalastajat pyytävät merkittäviä määriä rannikon kalalajeja kuten ahventa ja kuhaa. Myös lohta ja taimenta saadaan lähes ammattikalastuksen verran. Arvoltaan ammatti- ja virkistyskalastajien saaliit ovat Suomenlahdella suunnilleen yhtä suuria. Kalastuksesta saatava virkistysarvo on moninkertaisesti saaliin arvoa suurempi. Metsästyspaine on suurinta Helsingistä Hankoon ulottuvalla merialueella ja merkittävimmät hylkeenpyynti- sekä merilinnustusalueet sijaitsevat Helsingin edustalla.

Merellinen ympäristö on tärkeä myös virkistyskäytölle. Suomen merellistä kansallispuistoista Suomenlahdella sijaitsevat Itäisen Suomenlahden ja Tammisaaren saariston kansallispuistot.

Merellinen kulttuuriperintö on maanpäällistä ja vedenalaista, aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä, joka liittyy ihmisen suhteeseen mereen ja jonkun yhteisön menneisyydestä löytyneisiin resursseihin.

Merellinen kulttuuriperintö on sekä konkreettisia jälkiä maisemassa että merelliseen maisemaan liittyviä taitoja, tapoja ja tottumuksia, kuten muun muassa käytänteitä, tietoa, tarinoita ja uskomuksia. Nämä ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle edesauttaen erilaisten yhteisöjen identiteettien esittämistä, rakentumista ja ylläpitämistä.

Merellinen kulttuuriperintö on ihmisen jättämiä jälkiä sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntyneitä elementtejä merellisessä ympäristössä. Merellinen kulttuuriperintö rajoittuu rannikkoalueen, saariston ja ulkomeren maanpäällisiin sekä osittain tai kokonaan veden alla oleviin kohteisiin ja näkyy muun  muassa vedenalaisena maisemana.

Merellinen kulttuuriperintö liittyy muun muassa rannikon ja saariston asuttamiseen, merenkulkuun, kalastukseen ja muuhun merelliseen pyyntikulttuuriin, sukeltamiseen sekä tapoihin ja uskomuksiin, jotka ovat liittäneet ihmisen osaksi merellistä ympäristöä.

Suomenlahden alueella saaristo ja rannikko on ollut yhteiskunnallisen kehityksen kehto. Jo jääkauden jälkeen saapuneet ensimmäiset kivikautiset asukkaat hyödynsivät rannikon riista- ja kala-apajia. Perinteinen saaristolaisasutus ja rannikon kalastajakylät ovat hyviä esimerkkejä Suomenlahden rakennetusta ympäristöstä. Rannikkovyöhyke on ollut kulttuurien kohtauspaikka niin sodan kuin rauhan aikoinakin. Kauppaa on tehty koko historiallisen ajan etenkin Ruotsiin ja Viroon, mutta myös muiden Itämeren ja Pohjanmeren rannikkovaltioiden kanssa.

Suomenlahdella sijaitsee suurin osa Suomen tunnetuista hylyistä, kaikkiaan 722 alusten hylkyä. Joukossa on alusten hylkyjä 1500-luvulta toiseen maailmansotaan saakka, niin kauppa- kuin sota-aluksia sekä huvialuksia, proomuja ja talonpoikaisaluksia ja niin edelleen. Hylkyjen moninaisuus on seurausta Suomenlahden keskeisestä asemasta väylänä ja kulkureittinä halki aikojen.

Nykyisen Kotkan alue oli Ruotsin ja Venäjän taistelujen näyttämönä 1700-luvun lopussa. Alueella käytiin kaksi meritaistelua (1788 ja 1790), joista jälkimmäinen oli Itämeren historian suurin meritaistelu laivojen ja miesten lukumäärän mukaan mitattuna. Meritaistelut muodostivat alueelle myös vedenalaista kulttuurimaisemaa.

Suomenlahden rannikolta tunnetaan lukuisia vanhoja satamapaikkoja ja Suomenlahden rannikolla kulkee ikivanha laivaväylä, jonka ensimmäinen kirjallinen selostus on tanskalainen ns. itineraario 1300-luvun taitteesta. Suomenlahden suunnittelualueen merelliseen infrastruktuuriin kuuluvat lisäksi väylät, kanavat, sillat, lossit ja laiturit ja liikennettä ohjanneet maa- ja merimerkit kuten kummelit, loistot ja majakat.

Sotahistoria ja puolustusrakennelmat kuuluvat kiinteästi Suomenlahden merelliseen perintöön. Jo rautakaudella varustettiin linnavuoria puolustautumista varten. Ruotsi-Suomen ja Venäjän suurvaltakamppailun aikana 1700-luvulla rannikkoa linnoitettiin systemaattisesti ja kaikki Suomen 1700-luvun linnoitukset sijaitsevat Suomenlahdella. Ruotsalaiset rakensivat Hangon edustan linnoitukset, Helsingin edustalle Suomenlinnan ja Loviisan edustalle Svartholman linnoituksen. Venäjä puolestaan rakennutti pääkaupunkinsa Pietarin suojaksi Kotkaan Ruotsinsalmen merilinnoituksen. Se oli osa laajempaa itärajan suojaksi rakennettua linnoitusketjua, joka jatkui Savonlinnaan saakka.

Rannikko- ja saaristoelämän suosio kasvoi 1800-luvun lopussa ja vuosisadan alussa, jonka myötä merellisiä terveyskylpylöitä rakennettiin Suomenlahdella Helsingin Kaivopuistoon, Hankoon ja Loviisaan. Kylpylöiden myötä kaupunkeihin syntyi myös huvilayhdyskuntia.

Suomenlahden suunnittelualueen rannikoilta voidaan tunnistaa useampia omaleimaisia maisema-alueita. Uudellamaalla näitä ovat Tammisaaren läntinen saaristorannikko ja Tammisaaren ja Inkoon edustan saaristorannikko sekä Porkkalan ja Sipoon ja Porvoon ja Loviisan väliset saaristorannikot. Näiden eteläpuolella aukeaa ulkomeri. Kymenlaakson puolella saariston maisema-alue jaetaan Tammion ja Rankin eteläpuoliseen maisema-alueeseen ja Haapasaaren ulkomerialueeseen. Rannikolta voidaan tunnistaa Pyhtään, Kotkan, Haminan ja Virolahden rannikkoalueet.

Kulttuuriperinnön merkintöjen osana on esitetty merellisiä arvoja omaavia kansallisia kaupunkipuistoja. Kansalliset kaupunkipuistot sijaitsevat Suomenlahdella Hangossa, Porvoossa ja Kotkassa. Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena. Porvoon kaupunkipuiston alue on kulttuuri- ja luonnonmaisemaltaan jokisuun maisemaa, johon pitkä asutushistoria ja kulttuuri ovat jättäneet näkyvät jäljet. Alueeseen kuuluu keskeisiä muinaismuistoalueita ja historiallisia kaupunkialueita, vakiintuneita vanhoja puisto- ja virkistysalueita sekä luonnonsuojelualueita. Kotkan kaupunkipuistossa on edustettuna erityisesti alueen kalastus-, sahateollisuus, sota-, merenkulku- sekä kaupankäyntihistoria, jotka ovat merkityksellisiä myös valtakunnallisesti. Alueeseen kuuluu itäisen Suomenlahden merialueita, keskustan puistoja ja rakennettuja kortteleita sekä Kymijoen rantoja. Hangon kaupunkipuiston alue käsittää mantereella rannikon viheralueita, hiekkarantoja ja kantakaupungin arvokkaita osia, merellä alue rajautuu maakunnan rajaa ja se kattaa kantakaupungin eteläpuoliset saaret ja läntisen saariston.

Alueellisen kulttuuriperinnön tilannekuvan rakentamisen ja suunnitteluratkaisujen tukena on ollut Museoviraston valmistelema Suomen merellisen kulttuuriperinnön tilannekuvaus 2019 (linkki).

Meriteollisuus koostuu laitevalmistajista, kokonaistoimittajista, suunnittelutoimistoista, ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajista sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshore-telakoista. Meriteollisuudessa on paljon erilaista erikoisosaamista vaativaa ja edistyksellistä teknologiaa kehittävää ja hyödyntävää liiketoimintaa, millä on suuri merkitys myös innovaatioiden syntymisen kannalta. Suomenlahden alueella on merkittävää meriteollisuusalan osaamista ja koulutusta, kuten Aalto-yliopiston meritekniikan koulutusohjelma. Suomenlahdella Helsingin Länsisataman kanssa samalla alueella toimii myös Helsingin telakka. HaminaKotkan sataman aluekokonaisuuksiin sijoittuu merkittävää satamaliitännäistä teollisuutta, kuten metalliteollisuutta, energian- ja kemian teollisuutta sekä biojalostamotoimintaa.

Öljyntorjunnan tutkimus- ja kehittämistoiminta on Suomenlahden alueella huippuluokkaa. Myös arktisen merenkulun osaaminen nähdään alueen kansainvälisenä vahvuutena.

Suomen merialueiden pohjasedimentit ovat geologisesti katsoen hyvin nuoria. Käytännössä kaikki merihiekka ja -soravarannot ovat syntyneet viimeisen jääkauden loppuvaiheessa tai sen jälkeen viimeisten 13 000 vuoden aikana. Hyödyntämiskelpoiset varannot sijaitsevat pääasiassa jäätikön sulamisvaiheessa syntyneiden harjujen merenalaisissa jatkeissa ja reunamoreenimuodostumissa. Vähäisemmässä määrin hyödyntämiskelpoista aineista voi löytyä muistakin moreenikerrostumista tai eroosiohiekkakerrostumista. Virtaavan veden ja erityisesti aallokon vaikutuksesta syntyy jatkuvasti laajuudeltaan erilaisia eroosiohiekkakerrostumia. 

Merenpohjan mineraalivarantojen osalta mielenkiintoisia ovat rautamangaanisaostumat, joita on tutkittu 1960-luvulta lähtien niiden rauta-, mangaani-, fosfori- ja maametallivarantojen vuoksi. Rautamangaanisaostumia esiintyy lähes kaikilla Suomen merialueilla. Myös merenpohjaan sitoutuneen fosforin hyödyntämismahdollisuuksia on pohdittu viime vuosina.

Merihiekan ja -soranotto on toistaiseksi ollut pienimuotoista Suomessa, mutta maanpäällisten käytettävissä olevien luonnon sora – ja hiekkavarojen saatavuuden heikentyessä erityisesti kasvukeskuksien läheisyydessä on kuitenkin odotettavissa, että tarve hyödyntää merenpohjan varantoja kasvaa nykyisestä.  Geologian tutkimuskeskuksen tuottamassa taustaselvityksessä tehdyn arvioin mukaan Suomen merialueilla olisi hiekkaa ja soraa noin 2–3 mrd m3, mikä vastaa noin 50 vuoden kiviainesten käyttöä Suomessa. Arvio perustuu kartoitettujen hiekka- ja soraesiintymien pinta-alaan ja viiden metrin kerrostumapaksuuteen. Neitseellisten kiviainesten käyttöä pyritään kuitenkin jatkuvasti vähentämään, ja kiviaineshuollossa siirrytään yhä enemmän kiertotalouteen.

Lähes kaikilla Suomen merialueilla esiintyy rautamangaanisaostumia, jotka ovat syntyneet hapellisissa olosuhteissa biogeokemiallisten prosessien tuloksena. Suomenlahden merialueella on GTK:n ja VELMUn tuottamien aineistojen ja mallinnusten perusteella runsaasti rautamangaanimuodostumia.

Suomenlahdella merihiekan ja -soran ottoa on tehty lähinnä satamien tarpeisiin. Helsingin edustalla sijaitsevat ottoalueet Soratonttu ja Itätonttu. Lisäksi Loviisan edustalla sijaitsee merihiekan ja -soranottoalue. Tarvetta käyttää merenpohjan kiviaineksia on vähentänyt mm. isojen infra- ja muiden rakennushankkeiden yhteydessä syntynyt kiviaines.

Sininen bioteknologia on uusi toimiala, joka tarkoittaa merialueen käytön näkökulmasta erityisesti merellä tuotettavia ja korjattavia biomassoja ja niiden tuotantopotentiaalia. Suomessa biomassapotentiaalia on tunnistettu lähinnä järviruo’on ja vähempiarvoisen kalan osalta. Levien kasvattaminen on Suomen olosuhteissa vähäisen valon ja kylmien lämpötilojen takia haasteellista. Viljelypotentiaalia olisi erilaisissa hukkalämpöä ja ravinteita sisältävissä vesissä, joita muodostuu esimerkiksi selluteollisuudessa ja jätevesissä. Simpukoiden viljelyssä Suomessa haasteena on alhaiset suolapitoisuudet ja heikot lämpötilaolosuhteet verrattuna muihin Itämeren alueisiin. Potentiaalia erikoistuotteiden jalostukseen on erityisesti kalatalouden sivuvirroissa.

Maanpuolustuksen erityistarpeet on tunnistettu ja huomioitu EU- lainsäädännössä meristrategiadirektiivissä ja kansallisessa lainsäädännössä maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maanpuolustuksen tarpeet tulee varmistaa ja huomioida alueidenkäytönsuunnittelussa sekä merialuesuunnittelussa.

Puolustusvoimat toteuttaa lain puolustusvoimista (551/2007) ja aluevalvontalain (755/2000) perusteella ilma – ja merivalvontaa kaikkialla Suomen valtakunnan alueella ja Suomen lähialueella. Maanpuolustus edellyttää puolustusvoimien aktiivista toimintaa merialueilla, eli merialueiden kattavaa meri- ja ilmavalvontaa. Suomenlahti ja Saaristomeren eteläosat ovat Suomen kokonaismaanpuolustuksen kannalta erittäin tärkeitä alueita.

Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttaminen rajoittaa joillakin alueilla merialueiden muuta käyttöä toimintojen luonteesta, sijainnista ja ajankohdasta riippuen. Merialueilla sijaitsee Puolustusvoimien suoja-alueita (18 kpl), ampuma- ja harjoitusalueita sekä niihin liittyviä vaara- ja rajoitusalueita. Maanpuolustuksen kannalta keskeistä ovat myös väylästön käytettävyys, normaaliolojen johtamisjärjestelmien tarpeet ja Puolustusvoimien vedenalaiset rakenteet. Suomen merialueilla voi lisäksi edelleen olla sodanaikaisia merimiinoja ja muita ammuksia sekä erilaisista toiminnoista peräisin olevia haitta-aineita. Nämä tulee ottaa huomioon ja tarkastella tapauskohtaisesti yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Suomen merialueelle, aluevesille on määritelty valtakunnan turvallisuuden ja aluevalvonnan järjestämisen kannalta tärkeitä ja rajoiltaan tarkkaan määriteltyjä suoja-alueita. Suomen 18 suoja-aluetta sijaitsevat Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Aluevalvontalaissa säädetään suoja-alueista ja suoja-alueilla noudatettavista toimintarajoituksista, joiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa Suomen alueellinen koskemattomuus. Suoja-alueilla sijaitsee yleensä sotilasalue, johon liittyy 100 metrin lähestymiskielto. Alue on merkitty maihinnousun kieltävillä kylteillä. Tämä rajoittaa ankkurointia alueella. Toiminta suoja-alueilla vaatii luvan.

Suomenlahti on maanpuolustuksen kannalta merkittävä alue ja EU:n ulkoraja. Suomenlahdella sijaitseva puolustusvoimien toiminta on huomioitu merialuesuunnitelman laadinnassa mm. tuulivoimaa rajoittavana tekijänä ja yhtenä tekijänä muiden toimintojen yhteensovittamisessa.