header_kivet

Utvinningsbranschen

Vision för utvinningsbranschen: Utvinningsbranschen utvecklas utifrån forskning och innovationer. Utnyttjande av havssand och andra mineraler i havsområdet är förenligt med målet om ett gott tillstånd i den marina miljön.

På beteckningskorten har man skapat en områdesbeteckning för utvinningsområdena, men de har inte anvisats denna planeringsperiod. Planen styr således inte utvinningen endast genom att identifiera deras områdespotential. 

I Finland har man tidigare förverkligat en del utvinningsprojekt av havssand. Arbetet har varit småskaligt och anknyter närmast till enskilda infraprojekt, såsom byggandet av Nordsjö hamn. Detta kan öka i framtiden i takt med att grus- och sandresurser på land minskar. I Finland känner[1] man väl till sand- och grusförekomsterna under vatten inom territorialvatten. Användbarheten områdesvis för dessa förekomster under vatten beror på kvaliteten på den sand byggindustrin behöver och framförallt på byggprojektens logistiska placering, då planeringen av dem i havsplanen är utmanande. Någon utvinning på havsbotten av de mineraler som avses i gruvlagen har inte gjorts i Finland. Metoden är ovanlig internationellt och utvärderingen i havsplanen över den ekonomiska användbarheten av förekomsterna skulle vara väldigt utmanande.

Identifieringen av betydande naturvärden, kulturvärden eller turism- och rekreationsvärden under vatten, stöttar en hållbar samordning av utvinningsverksamheten med andra intressen.

 

[1] Suomen merialueiden merihiekka- ja mineraalivarantojen hyödyntäminen – suosituksia kestävälle käytölle. Ympäristöministeriö 19.6.2019.