header_8

Marin industri

I havsplaneringen identifieras den marina industrin som en central del av de helheter som bildas av de maritima näringarna, de maritima klustren. Den marina industrin är ofta koncentrerad till närheten av stora hamnar. Den marina industrin är en del av hamnbeteckningen när industrin är belägen i anslutning till hamnen.

Med beteckningen anvisas viktiga områden för den marina industrin. 

I utvecklingen av den marina industrin är det viktigt att beakta den marina industrins nätverk och logistiska förbindelser.

Vision för den marina industrin: Den marina industrin främjar ett hållbart bruk av havsområdena som svarar mot behoven och minimerar skadeverkningarna av funktionerna genom att utveckla och utnyttja teknologi. En växande marin industri alstrar välfärd både lokalt och nationellt.

I Finland ligger viktiga varv i Helsingfors, Åbo, Björneborg, Raumo, Salo, Karleby och Nystad. Några nya potentiella platser för varv har inte anvisats i planen. Planen fastställer verksamheternas nuvarande platser, även om separata kartbeteckningar saknas från Helsingfors, Salo, Karleby och Nystad. Någon beteckning för Tykö skeppsvarv finns inte alls på kartan. Konsekvenserna av att beteckningen saknas är hypotetiska, men kan oavsiktligt försämra säkerställandet av varvets möjligheter att verka.

Konsekvenser

Varvsindustrin för med sig miljökonsekvenser, bland annat anknutet till logistik, hamnarnas muddringsbehov, luftutsläpp, klimatpåverkan och risker för jordmånen. Vid ett förverkligande av havsplanens byggnadsbehov av havsbaserad vindkraft ökar varvsverksamheten och höjer därigenom varvens miljöpåverkan.

Den marina industrin och Finlands varv är viktiga aktörer med tanke på samhället och ekonomin.  Den marina industrin som bransch är känslig för ekonomiska konjunktursvängningar och för förändringar som sker i den internationella konkurrensmiljön. Planen säkerställer säkra och smidiga sjöfartsförbindelser även i fortsättningen, vilket stöttar branschens fortlevnad och dess utveckling. Den marina industrin är regionalt sett en viktig arbetsgivare och genom näten av underleverantörer sträcker sig konsekvenserna även längre än till närområdet.

Att bygga havsbaserad vindkraft på Finlands territorialvatten, reflekteras i bästa fall i varvens verksamhet som ökar efterfrågan, särskilt om investerarna söker lösningar från finländska aktörer. Att bygga och underhålla havsbaserad vindkraft förutsätter specialutrustning, service året runt samt även förutsättningar för att transportera sig på isen, vilket finländska varv med sin kompetens kan svara mot konkurrensmässigt.

Även en eventuell ökning av vattenbruk (fiskodling) kan på lång sikt återspeglas i en ökad efterfrågan på varven, om man även i Finland skulle uppleva ett behov att övergå till flytande strukturer för att skydda den marina miljön.

Den marina industrin tillverkar även flytande byggnader, som emellertid inte har fått något genomslag i Finland. Om potentialen gällande skärgården och turismen förverkligas kan det öka efterfrågan på nya boende- och logilösningar, vilket skulle ha positiva effekter på Finlands marina industrin. Som en del av turismutvecklingen, skulle besökscentra i anslutning till varven kunna upprättas, där resenärer även skulle kunna bekanta sig med kulturarv och skeppsbyggnad. Dessa skulle stötta målet som anges i vägkartan om ett samarbete med turismbranschen. 

Den marina industrin kan betraktas som en del av kulturarvet inom sjöfarten och att identifiera varven som en del av havsområdets aktörsgrupp möjliggör varvsverksamhet även framöver.

Eventuella förändringar i varvsområdena kan leda till lokala konsekvenser för stadsbilden. Havsplanen föreslår dock inga ändringar i placeringen av den nuvarande marina industrin, så planen medför inga konsekvenser för landskaps- och stadsbilden beträffande den marina industrin.

Bild 4. Konsekvenskedja för den marina industrin.