header_5

Kulturarv

I havsplaneringen identifieras en koncentration av kulturvärden som anknyter till maritima branscher. Med beteckningen anvisas betydande koncentrationer av kulturvärden vars placering baserar sig på ett flertal olika materialsamlingar. Dessa koncentrationer omfattar bland annat nationellt värdefulla  landskapsområden, maritima byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY), kulturlandskap under vatten, traditionsområden för kustfiske och helheter i  anslutning till maritimt kulturarv, till exempel i anslutning till krigshistoria, sjöfart, vårdbiotoper, landskap samt kust-, skärgårds- och sommarstugekultur.

När områdeshelheter utvecklas är det viktigt att beakta bevarandet av områdenas särdrag och värna om kulturvärdena samt områdenas tillgänglighet, naturvärdena, det öppna maritima landskapets värde och havsnäringarna.

I havsplaneringen identifieras också betydande funktionella skärgårdshelheter i havsområdena där lokal skärgårdskultur, bosättning året om och fritidsbosättning, ett flertal maritima branscher, en skiftande natur och kulturmiljöer förenas.

Följande vision har upprättats för kulturarv:

Man värnar om det maritima kulturarvet och kunskapen om det har ökat. Kulturarvet utgör grunden för att bevara och utveckla naturens mångfald och kustens livskraft.

Konsekvenser

Identifiering av kulturarvshelheter främjar bevarandet av värden inom det maritima kulturarvet, vilket dessutom värnar om naturvärdena. Genom att värna om kulturmiljöer och naturskydd har man identifierat möjligheter till synergi, exempelvis upprätthållandet av fästningsöarnas vallar och traditionella biotoper som en del av kulturhelheterna främjar dels kulturarvet och naturskyddet.  Att identifiera kulturvärden kan öka människors kunskap och motivation att värna om miljön.

Å andra sidan kan utvecklandet av värdehelheter öka trycket av besökare som riktas mot dem exempelvis i  form av turism och rekreation. Ett ökat besökarantal kan utgöra en risk för kultur- och naturmiljön t.ex. i form av slitage. Med en god och samordnad planering och implementering kan man undvika negativa konsekvenser.

Ett livskraftigt kulturarv kan fungera som en attraktionsfaktor, exempelvis för bosättning, service och övrig näring. Att värna om kulturella värden kan skapa möjligheter för ekonomisk aktivitet. Att lyfta fram kulturarv under vatten och identifiera nya eventuella objekt skapar nya attraktionsfaktorer för turism och rekreation. Att verka i en kulturmiljö förutsätter att man värnar om värdena i kulturmiljön, vilket kan orsaka merkostnader för näringslivet och begränsa användningen av områdena för en del verksamheter. En havsplan utan rättsverkan bestämmer inte över verksamheten i området med kulturvärden, men samtidigt kan den indirekt främja värnandet om kulturvärden, påverka ramvillkoren i kulturvärdesområdet om planeringsprinciperna i havsplanen förverkligas.

dentifieringen av de kulturvärden som presenterats i planen, främjar bevarandet och värnandet av kulturarvet i områdena. Genom att fastställa de olika områdena möjliggörs en bättre identifiering av områdenas särdrag och värden samt en utveckling av områdena med hänsyn till deras kulturvärden. Dessutom kan man stärka den lokala identiteten vilket tros ha huvudsakligen positiva effekter på människors levnadsvillkor och livsmiljö samt stadsbild och landskap.

Att identifiera och värna om kulturvärdena stöder för sin del upprätthållandet av områdenas samhällsstruktur genom att öka områdenas dragningskraft gällande exempelvis turism och näringsmöjligheter i skärgården. Detta kan ha positiva konsekvenser för möjligheterna att upprätthålla samhällsstrukturen exempelvis genom att öka resurser och underhåll för området, vilket också främjar bevarandet av kulturarvet. När dragningskraften ökar kan pressen på området öka i form av fler besökare, vilket kan visa sig som en ökning av turism, rekreation och trafik. Det här kan leda till behov av kompletterande byggnationer och slitage av terrängen. De här konsekvenskedjorna kan påverka landskapsbilden. Konsekvenserna beror på hur planeringen och implementeringen lyckas.

Att identifiera kulturellt betydande områdeshelheter kan främja en heltäckande förståelse av lokala kulturella drag och värden. Detta kan främja en hantering av helheter och att områdenas värden och särdrag bättre beaktas i den fortsatta planeringen och i genomförandet av åtgärderna.

De kulturvärden som identifierats i havsplaneringen hänger samman med maritima verksamheter. Traditionella maritima verksamheter har alltid anknutit till områdenas landskap och havsmiljön samt de näringar som de möjliggjort såsom fiske eller sjöfart, krigshistoria, skärgårdsbosättning samt villakulturen. De maritima kulturvärdena omfattar marina världsarvsobjekt, nationallandskap, nationellt värdefulla landskapsområden, betydelsefulla byggda kulturmiljöer, kulturlandskap under vatten, kulturbiotoper, arkeologiska kulturarvsobjekt samt områden inom nationella stadsparker.

Bild 8. Konsekvenskedja för kulturarv