Resultat av den områdesvisa bedömningen

I det här avsnittet granskas planeringsområdesvis hurdana konsekvenser förverkligandet av planeringsbeteckningarna skulle ha på människans levnadsvillkor och livsmiljö; jordmån och berggrunden, vattnet, luften och klimatet; växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurser; områdes- och samhällsstrukturen; samhälls- och energiekonomin, samt trafiken; stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön samt utvecklingen av en fungerande konkurrens. Resultaten har delats in i positiva och negativa konsekvenser för miljön, ekonomin och samhället.