header_1

Blå bioteknik

Ur havsplaneringsperspektiv handlar blå bioteknik om biomassor som produceras och tas upp till havs och potentialen i sådan produktion.

De internationella målen betonar främjande av bioteknik, rättvis användning av genresurser, produktion av nya födoämnen samt produktion av kosmetika, biokemikalier och läkemedel. Forskningen har identifierat utmaningen att kunna kommersialisera tillämpningarna. Samarbete, t.ex. kring behandling och återanvändning av vatten, är väsentligt för branschen.

Bland de nationella målen ingår att öka användningen av inhemsk fisk, få upp algodlingen och -värdet samt utnyttja sidoströmmar och bidra till att det uppstår industriella symbioser.

Blå bioteknik har en nära koppling till andra branscher, så utvecklingsmålen skär igenom andra havsrelaterade sektorer. Framförallt fiskprodukter med högt mervärde utgör ett centralt innehåll i blå bioteknik.

Källor

Cyprus Presidency of the Council of the European Union (2012) Declaration of the European Ministers responsible for the Integrated Maritime Policy and the European Commission, on a Marine and Maritime Agenda for growth and jobs the “Limassol Declaration”.

European Commission (2012) Blue Growth opportunities for marine and maritime sustainable growth.

European Commission (2014) A Sustainable Blue Growth Agenda for the Baltic Sea Region.

Jord- och skogsbruksministeriet (2016) Nordic Road Map for Blue Bioeconomy.

Jord- och skogsbruksministeriet (2016) Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma 2025.

Arbets- och näringsministeriet (2014) Suomi kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi 2050. Arbets- och näringsministeriets publikationer 24/2014.

Statsrådets kansli (2017) Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Itämeren alueen strategiasta. Statsrådets kanslis publikationsserie 15a/2017.