Blå bioteknologi

Vision 2030

Med nya innovationer och samarbete sektorerna emellan utvecklas det med stöd av teknologi nya produkter, som skapar näringar och stöder sysselsättningen i skärgården och vid kusten.

Beskrivning

Blå bioteknik undersöker mångformiga marina organismer och strävar efter att hitta möjligheter att utnyttja dem för att utveckla nya produkter, såsom kemikalier, livsmedel, välfärdsprodukter (t.ex. kosttillskott och kosmetik), läkemedel och energikällor.    

Med bioteknik kan man av biomassorna i havet utnyttja exempelvis mindre värdefull fisk och sidoflöden inom fiskerihushållningen, mikro- och makroalger, musslor och vass. Den blå biotekniken baserar sig på tekniskt utnyttjande av biomassor och en hög förädlingsgrad. Med hjälp av blå bioteknik kan man dessutom främja havsmiljöns tillstånd, eftersom det med biomassorna avgår näringsämnen från havet.

Blå bioteknik är en ny bransch och befinner sig i ett utvecklingsskede. Förutsättningar för branschens tillväxt är tillräckliga resurser för forskning, innovationer och utveckling av tillvägagångssätt. Den blå biotekniken är tätt förknippad med övriga branscher, såsom fiske och vattenbruk, och samarbete mellan olika aktörer ger förutsättningar för att branschen ska utvecklas. För att branschen ska utvecklas behövs det investeringar i infrastrukturen, till exempel nya bearbetningsanläggningar för att utnyttja sidoflöden från fisket.

På havsområdena kan de funktioner som ansluter sig till den blå biotekniken i framtiden vara belägna exempelvis i samband med vattenbruksenheter och fiskerifunktioner. En fungerande infrastruktur på havsområdena samt mellan havet och fastlandet, såsom produktions-/skördeområdenas belägenhet, logistiska rutter, lossningspunkter och vidareförädlingsanläggningar för biomassor skapar förutsättningar för verksamheten.

Vägkarta

– utveckling av produkter med högt förädlingsvärde (t.ex. bioolja, nya livsmedel, proteiner, bioaktiva peptider, biogas, utnyttjande av fiskben och fjäll)
– stöd åt industriella symbioser
– främjande av samarbetet över teknologi- och branschgränserna
– stöd åt forskning, innovationsprogram och -försök samt tillräcklig finansiering
– utnyttjande av sidoflöden och mindre värdefull fisk från den inhemska fiskfångsten
• utveckling av fisketeknologin, t.ex. artificiell intelligens
• investeringar i infrastrukturen, t.ex. bearbetningsanläggningar
• produktifiering

Bakgrundsinformation

Synergier och motsägelser

Ekosystemtjänster

– Blå bioteknik utnyttjar åtminstone följande ekosystemtjänster, som alstras av havsekosystemet:

• Produktionstjänster: fisk och andra havets frukter, mikro- och makroalger, övriga biomassor, t.ex. vass

• Underhålls- och regleringstjänst: livsmiljöer, koldioxidbindning

– Omständigheter som påverkar ekosystemtjänsterna: exempelvis renhet, temperatur, belysningsförhållanden i yngelproduktionsområdena

(Du kan läsa mer om ekosystemtjänsterna exempelvis i rapporten Merialuesuunnittelun lähtökohtia.)

Utvecklingsriktningar

– Branschen är ny och befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Det har gjorts preliminära lönsamhetskalkyler on lönsamheten i fisksidoflödesprocesserna och utifrån dem är möjligheterna till affärsverksamhet lovande.

– Branschen har tillväxtmöjligheter i Finland, där det generellt finns kunnande inom teknologi, cirkulär ekonomi och kemisk industri samt en lång kust och en stor skärgård.

– Blå bioteknik kan erbjuda lösningar på globala miljöutmaningar, till exempel med hjälp av energi, mat och andra bioprodukter som produceras med hjälp av blå bioteknik.