header_1

Ekosystemansatsen

HELCOM-VASAB-arbetsgruppen har identifierat nio principer för havsplanering som sker med tillämpning av ekosystemansatsen och rekommenderas även i Finlands havsplanering:  

1. Samla den bästa kunskapen om havet och användningen av havet

2. Tillämpa försiktighetsprincipen

3. Kartlägg alternativa planeringslösningar

4. Identifiera ekosystemtjänsterna

5. Övergripande förståelse av samspelet

6. Mildra havsplanernas konsekvenser

7. Inkluderande planering och kommunikation

8. Havsplanens detaljnivå och samstämmighet

9. Uppföljning, utvärdering och anpassning av havsplanernas konsekvenser

Ekosystemansatsen är ett holistiskt sätt att planera användningen och förvaltningen utifrån principen att människan är en väsentlig del av naturen och påverkar dess funktion.

• 1992: Ekosystemansatsen lyfts fram i konventionen om biologisk mångfald.

• 1998: Finland åtar sig att följa Malawiprinciperna, som beskriver ekosystemperspektivet på planeringen av havs- och landområden.

• 2002: Handlingsplanen från toppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg främjar bred implementering och utveckling av ekosystemansatsen.

• 2003: Kommissionerna för skydd av Östersjön (HELCOM) och Nordöstra Atlanten (OSPAR) gör en deklaration som stöder tillämpning av ekosystemansatsen i havsrelaterat beslutsfattande för att kunna hantera konsekvenserna av mänsklig verksamhet i marin miljö på ett hållbart sätt.

• 2007: HELCOM:s handlingsplan för Östersjön utgår från att ekosystemansatsen tillämpas på all mänsklig verksamhet och nämner särskilt havsplanering och fiske.

• 2008: Direktivet om en marin strategi anger att ekosystemansatsen ska tillämpas i syfte att uppnå god status i den marina miljön.

• 2014: Krav på tillämpning av ekosystemansatsen när medlemsstaterna bereder havsplaner inkluderas i EU:s havsplaneringsdirektiv.

• 2015: FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling, Agenda 2030, identifierar ekosystemansatsen som ett sätt för hållbar användning av haven och deras naturresurser. 

• 2016: HELCOM-VASAB-arbetsgruppen identifierar nio principer för havsplanering som sker med tillämpning av ekosystemansatsen och som bör tillämpas i Östersjöländernas havsplanering.

• 2016–2017: Baltic Scope-projektet granskar hur ekosystemansatsen tillämpas inom det internationella samarbetet i Östersjöområdet.

• 2018–2019: Pan Baltic Scope-projektet fortsätter Östersjöländernas samarbete för tillämpning av ekosystemansatsen i de nationella sammanhangen.

• 2020: I Finlands havsplaneringsprocess bereds en utredning om tillämpning av ekosystemansatsen vid utarbetandet av havsplaner. Där granskas metoderna, genomförandet och behoven vid tillämpning av ekosystemansatsen i en finländsk kontext.

Då ekosystemansatsen tillämpas utgår havsplaneringen från mål kopplade till havsmiljöns tillstånd. Målen sätter tillväxtgränserna för verksamheter i havsområdena och genom att dessa beaktas säkerställs de havsrelaterade verksamheternas hållbarhet. Planeringen sker på lämplig nivå, steg för steg, så att ekosystemhänsynen säkerställs i alla faser av processen.

För att mildra miljökonsekvenserna bedöms samspelet mellan branscherna och miljön samt mellan branscherna. Detta innebär en övergripande förståelse av hur det socioekonomiska systemet fungerar och att synsättet tillämpas i alla faser av planeringsprocessen. Därför används bästa tillgängliga faktaunderlag om havsmiljön och dess belastningar vid bedömningarna. Det är viktigt att intressenterna inkluderas för att skapa ett tillräckligt faktaunderlag, säkerställa transparensen, kommunicera osäkerheter och mildra intressekonflikter mellan branscher. När man beräknar värdet på de ekosystemtjänster som tryggas genom planeringen blir det lättare att motivera lösningarna.

För att identifiera miljökonsekvenserna jämförs konsekvenserna av olika planeringsalternativ med uppfyllelsen av målen för havets tillstånd. Då uppgifterna är osäkra eller bristfälliga och då belastningarnas kumulativa effekt inte är känd eller när man inte kan förutspå hur ekosystemen reagerar på dem, tillämpas försiktighetsprincipen. Planernas samstämmighet säkerställs både nationellt och internationellt. Då omständigheterna förändras och kunskapen ökar eller då miljöstatusindikatorerna visar på behov av nya åtgärder, anpassas planerna till de gränser som hållbarheten sätter. 

Du kan ta del av hur ekosystemansatsen tillämpas vid utarbetandet av havsplaner.

Verktyg för en ekosystembaserad havsplanering. Planeringsprinciper i form av sektorer och de verktyg som föreslås i rapporter i den yttre ringen.

Källor

Konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity, CBD), 1992

HELCOM (2016) Guideline for the implementation of ecosystem-based approach in Maritime Spatial Planning(MSP)in the Baltic Sea area, https://helcom.fi/media/documents/Guideline-for-the-implementation-of-ecosystem-based-approach-in-MSP-in-the-Baltic-Sea-area_June-2016.pdf

Implementation of ecosystem approach to the management of human activities in the Baltic Sea by the Helsinki Commission ICES CM 2007/C:01

Havsplaneringsdirektivet (2014/89/EC).

Direktivet om en marin strategi (2008/56/EG)

OSPAR/HELCOM Ministerial Declaration 2003

FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling – Agenda 2030, 25.9.2015

www.balticscope.eu

www.panbalticscope.eu