HELCOM-VASAB
HELCOM-VASAB

Internationellt samarbete

Havsplaneringsprinciperna på Östersjön (Helcom-Vasab) 

1) Hållbar utveckling

2) Ekosystemansats

3) Långsiktigt perspektiv och mål

4) försiktighetsprincipen

5) Delaktighet och transparens

6) Högklassig information

7) Internationell koordination och konsultation

8) Samordnad planering av land- och havsområden

9) Regionala särdrag beaktas

10) Kontinuerlig planering

Havsplaneringsdirektivet och markanvändnings- och bygglagen förutsätter att grannstaterna samarbetar för samordning av havsplanerna. Medlemsstaterna har kommit i stort sett lika långt med havsplaneringen eftersom planerna ska vara färdiga före utgången av mars 2021. Havsplaneringsdirektivet förutsätter, där så är möjligt, samarbete med tredjeländer genom att befintliga internationella fora utnyttjas. Det internationella samarbetet är en uppgift för miljöministeriet.

HELCOM-VASAB-arbetsgruppen för havsplanering

Inom ramen för Helsingforskonventionen och Östersjöstaternas planeringssamarbete tillsattes 2010 en gemensam havsplaneringsarbetsgrupp, HELCOM-VASAB. Dess uppgift är att utveckla havsplaneringen och samordningen av havsplaner i Östersjöområdet. Åland deltar jämte Fastlandsfinland i arbetsgruppens arbete. Rysk lagstiftning om havsplanering bereds just nu, så Ryssland har ännu inte börjat utarbeta en havsplan för Östersjön. Ryssland deltar dock aktivt i HELCOM-VASAB-arbetsgruppens arbete.

Arbetsgruppen har tagit fram gemensamma principer för havsplaneringen samt en rekommendation om tillämpning av ekosystemansatsen (2015), en rekommendation om internationellt samarbete och deltagande i havsplaneringen (2016) och en rekommendation om havsplaneringens faktaunderlag (2018). Arbetsgruppen bereder just nu ett gemensamt faktaunderlag för havsplaner, kriterier för planernas samstämmighet och utvecklingsmöjligheter för ett ekologiskt nätverk. 

Arbetsgruppen är också en ”Horisontal Action Leader” i EU:s Östersjöstrategi, och i denna egenskap kan den påverka havsplaneringsprojekt för Östersjön och skapa förutsättningar för samarbete och informationsutbyte samt anordnar vartannat år ett internationellt havsplaneringsforum.

Havsplaneringen bidrar till genomförandet av Finlands strategi för Östersjöområdet och EU:s Östersjöstrategi.

Projektsamarbete i havsplaneringen

Östersjöländerna har sedan mitten av 2000-talet haft flera samprojekt för att utveckla havsplaneringen. I de senaste stora, svenskledda projekten Baltic SCOPE och Pan Baltic SCOPE behandlade ländernas experter havsplaner under beredning samt framtagningsmetoder och samordningsmöjligheter. 

Vid utarbetandet av Finlands havsplaner har det skett bilateralt samarbete med framförallt Sverige och Estland. Därtill ordnades internationella samråd i maj 2018 då havsplaneringen kom igång och i april 2020 då utkastet var färdigt. 

EU-samarbete inom havsplanering

EU:s generaldirektorat för havsfrågor stöder utarbetandet av medlemsländernas havsplaner via EU MSP-plattformen och riktad finansiering till utvecklingsprojekt inom havsplanering. Plattformen erbjuder specialisthjälp till medlemsländerna och hanterar informationsutbytet mellan dem. Den utvecklar också faktaunderlaget för Europas havsplanering.