header_1

Konsekvensbedömning och uppföljning

Planen har indirekta styrande konsekvenser; den är ett verktyg inom den fysiska planeringen och stöder därmed landskapsplaneringen och den regionala utvecklingen genom att ta fram uppgifter om möjligheter och ramvillkor för de marina branscherna och den marina miljön.

Konsekvensbedömning

Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program gäller också havsplanering. Den myndighet som ansvarar för havsplanen ska se till att miljökonsekvenserna av planen utreds och bedöms i tillräcklig utsträckning under beredningen, om genomförandet av planen kan ha betydande miljökonsekvenser.

Konsekvensbedömningarna har beaktat ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter samt förändringens riktning – positiv eller negativ – och hur betydande konsekvensen är. I egenskap av strategiskt utvecklingsdokument kan havsplanen bara ha indirekta konsekvenser. Branschspecifika konsekvenser har granskats så att planens centrala innehåll – visionen, vägkartorna och planeringslösningarna – pejlats mot möjliga implementeringsprocesser och -effekter. [bild)

De havsrelaterade branschernas och havsområdets samlade effekt på ekosystemen har bedömts utifrån planetariska gränser och Östersjöns bärkraft. De sammanlagda konsekvenserna har även bedömts utifrån ekonomiska och sociokulturella aspekter så att den samlade effekten för land och hav beaktats.

Konsekvensbedömningen omfattar havsplanernas betydande direkta och indirekta konsekvenser inom de branscher som ska beaktas i havsplaneringen. Utgångspunkten har varit att den förändring som genomförandet av havsplanen medför jämförs med ett nolläge där ingen plan finns. Granskningen har skett per planeringsområde.  

Då havsplanen utarbetas och godkänns sker det ingen sådan bedömning som avses i 65.1 § i naturvårdslagen. Havsplanen omfattar Finlands territorialvatten och den ekonomiska zonen, där det också finns många Natura 2000-områden. Havsplanen har identifierat potentialer för nya och befintliga verksamheter, och ifall dessa realiseras kan det påverka naturvärden för vilka området en gång införlivats i Natura 2000-nätverket. Dessa bedömningar ska ske först i samband med projekt och planer som betydligt försämrar de naturvärden för vars skydd Natura 2000-området inrättats, alltså t.ex. vid planläggnings- och tillståndsförfarandena.

Du kan ta del av hur konsekvenserna bedömts i havsplanen. Här kan du ladda ned en rapport om konsekvensbedömningen av havsplanerna.

Bild: Exempel på granskning av kedjeeffekter vid konsekvensbedömning av havsplanerna: Skydd och vård av havsnatur

Uppföljning

Genomförandet av havsplanerna följs upp och utvärderas för konsekvensernas del så att man kan kontrollera åtgärdernas effektivitet och se hur miljöförhållandena och användningen av havsområdet förändrats samt bedöma om planerna har varit lyckade.

Utgångspunkterna, målen och åtgärderna i havsplaneringen har granskats som stöd för uppföljningen och utvärderingen. Indikatorer för uppföljningen och indikatoransvariga har angetts. För indikatorernas del beaktades kvalitetskriterierna i EU:s MSP-plattform. Områden som följs upp och utvärderas är skydd och vård av havsnatur, havsbaserad vindkraft, maritim logistik, turism och rekreation, fiske och vattenbruk, sjöfartsindustri, blå bioteknik, utvinning, kulturarv och försvar.

Uppföljningen och utvärderingen tar hänsyn till att havsplaneringsmyndigheterna bara har kontroll över målen för själva havsplaneringsprocessen och havsplanen. När det gäller att uppnå branschmålen och de högre, strategiska målen samt genomföra tillhörande åtgärder är havsplaneringen och -planen även i bästa fall bara ett led i en indirekt kedja. 

Uppföljningen och utvärderingen sker tillsammans med intressenterna under 2:a planeringsrundan.

Bild Havsplaneringens konsekvenskedja 

Du kan ta del av rapporten om havsplaneringens monitorerings- och evalueringsmodell. Uppfyllelsen och effekten av målen i Finlands Havsplan 2030 granskas under den andra planeringsrundan.

Källor

European MSP Platform. Indicators, monitoring and evaluation. https://www.msp-platform.eu/faq/indicators-monitoring-and-evaluation

Naturvårdslagen (1096/1996), 65.1 § Bedömning av projekt och planer

Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (SOVA-lagen, 200/2005). 3 § i lagen gäller upprättandet av havsplaner.