På den här webbplatsen finns utkastet till Finlands havsplan 2030 med tillhörande bakgrunds- och utredningsmaterial. Utkastet till havsplanen består av fem olika delar och du kan bekanta dig med dem via länkarna nedan.

Juridiskt ramverk, planeringsprinciper och processbeskrivning.

Juridiskt ramverk, planeringsprinciper och processbeskrivning.

Visionen för hållbar användning av havsområden 2050 och branschspecifika vägkartor 2030

Utkast till havsplan för Finlands tre planeringsområden

Utvärdering av havsplanens indirekta konsekvenser

Respons

Utkastet till havsplanen, som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och följer markanvändnings- och bygglagen, är färdig. Utkastet till planen har utarbetats av kustlandskapsförbunden i tre delar:

  1. Finska viken; Kymmenedalens förbund och Nylands förbund
  2. Skärgårdshavet och södra delen av Bottenhavet; Egentliga Finlands förbund och Satakunta förbund
  3. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken; Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Norra Österbottens förbund och Lapplands förbund

Kustlandskapsförbundens landskapsstyrelser har var och en beslutat att i enlighet med 67 c § i markanvändnings- och bygglagen begära utlåtanden om utkastet av de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde eller uppgifter planen på ett väsentligt sätt berör samt att lägga fram utkastet offentligt för framförande av synpunkter.

Utkastet till havsplanen samt centrala beredningsmaterial finns framlagt under perioden 18.5–17.6.2020 18.5–17.6.2020 på internet.

Åsikterna gällande alla planeringsområden ska lämnas in under den tid som planen är framlagd, med den responsblankett som finns under fliken Havsplan och Havsplan utkast.

Obs! De myndigheter och sammanslutningar som har fått en begäran om utlåtande ger sitt utlåtande med en blankett. En länk i begäran leder till blanketten.

Koordinator för det Finska havsplaneringssamarbetet
Pohja-Mykrä Mari
mari.pohja-mykra@varsinais-suomi.fi
+358 44 7114320