Regionala utvecklingsbilder

Finska viken

På Finska vikens område samordnar man framgångsrikt de marina funktionerna och värnar om ett gott tillstånd i den marina miljön. Området är expert på blå ekonomi i synnerhet inom sektorerna maritim logistik och hållbar turism.

– Det är viktiga utvecklingsmål för såväl kuststäderna som hela havsområdet att främja resurseffektivitet och koldioxidneutralitet.

– Finska viken är ett livskraftigt sjöfartsområde, där den livliga trafiken fortsätter. I området ligger Finlands viktigaste internationella hamnar, som är globalt konkurrenskraftiga. Hamnarna skapar tillväxt och är viktiga punkter för växelverkan mellan land och hav. Innovationer inom sjöfarten och den maritima logistiken bildar en grund för konkurrenskraften och en hållbar utveckling i branschen.

– Den järnvägstunnel som eventuellt byggs mellan Finland och Estland öppnar nya logistiska och turistförbindelser till Europa.  

– Huvudstadsregionen är turisternas port till området. Spetsobjekt för turismen är dessutom de andra havsnära städerna Hangö, Raseborg, Borgå, Lovisa, Kotka och Fredrikshamn samt skärgården i deras närhet. Serviceutbudet i den unika skärgården är mångsidigt, vilket förutom turister även lockar nya invånare och aktörer.

– Turism och rekreation drar nytta av kuststädernas närhet till havet och hela kusttraktens marina natur. Det har utvecklats rekreationstjänster utifrån lokalbefolkningens behov.   

– Forskningssamarbetet i anslutning till havsområdena, den blå bioteknologin och blå bioekonomin har utvecklats. Det har möjliggjort innovationer, produktutveckling och nya arbetsplatser.

– Verksamheterna i havsområdet genomförs så att de främjar ett gott tillstånd i havet och mångformighet i undervattensnaturen. Natur- och kulturvärdena betraktas som kapital.

Skärgårdshavet och Bottenhavets södra del

Det centrala läget har möjliggjort att regionen har utvecklats till en viktig aktör i Östersjön och hela södra Finlands betydelse har förstärkts i Östersjöns marknadsområde.

– I regionen finns en internationellt synnerligen konkurrenskraftig koncentration av högteknologisk sjöfartsindustri, till vilken ansluter sig ett omfattande nät av underleverantörer. Centrala specialområden är marinteknisk industri samt specialiserade industriella tjänster. Inom sjöfarts- och teknologiindustrin har man satsat på produktutveckling samt nästa generations produkter och tjänster.

– Fisket är en livskraftig näring i havsområdet, vid sidan av vilken fiskodlingen har ökat i betydelse. Livsmedelsindustrin har stor betydelse i regionen och dess tillväxt- och produktutvecklingsmöjligheter har utnyttjats produktivt.

– Helhetslösningar med förnybara energiformer har stått i centrum för den regionala utvecklingen. Produktionen och förbrukningen av förnybar energi och den företagsamhet som ansluter sig därtill har främjats och det utbredda energikunnandet i regionen har möjliggjort tillväxten inom branschen. Byggandet av vindkraftsparker till havs har kombinerat energi-, offshore- och teknologiindustrins kunnande på ett nytt sätt, som inte längre är bundet till de traditionella branschgränserna.

– I regionen finns en internationellt unik natur- och landskapshelhet och man har genomfört en koordination och utveckling av den turism som har den som mål. Den unika skärgårdsnaturen och det livskraftiga kulturarvet är livsvillkor och viktiga attraktionsfaktorer för turismen.

– I den livskraftiga skärgården finns det högklassiga tjänster för invånarna och den har goda kommunikationer.

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken

Med en hållbar användning av havsområdet i norr stöder man utvecklingen av regionens attraktion och konkurrenskraft samt främjar övergången till ett koldioxidsnålt samhälle.

– Ett hamnnätverk som utvecklas och fungerande logistiska förbindelser är i nyckelställning med tanke på regionens tillgänglighet och konkurrenskraft. Förbindelserna till Sverige stöder utvecklingen inom ett flertal branscher.

– Fiskerihushållningen har utvecklats med beaktande av hela värdekedjan från fiske och odling av matfisk till förädling. Verksamhetsförutsättningarna för kustfisket är tryggade. Regionen är också känd för de möjligheter som ansluter sig till fritidsfisket.

– Regionens gedigna energikunnande och potential för förnybar energi har skapat nya möjligheter för regionen: produktionen och förbrukningen av förnybar energi ökar och de cirkulära ekonomilösningarna utvecklas. Byggandet av havsbaserade vindkraftverk har samordnats med havsområdets övriga användningsformer samt natur- och landskapsvärdena.

– I användningen av havsområdet bidrar man till att det uppnås ett gott tillstånd i den marina miljön genom att lokalisera de funktioner som ändrar miljön till de områden som är bäst lämpade för dem. Kunskapen om undervattensnaturen och -kulturarvet har ökat. 

– Den nordliga marina miljön utnyttjas som attraktionsfaktor vid utvecklingen av skärgården, städerna vid kusten och turistorterna. Turist- och rekreationsbruket av Kvarkens världsarvsområde samt övriga natur- och kulturobjekt har utvecklats. Framsteg har gjorts i arbetet för att bevara mångfalden i det norra områdets unika marina natur.

– Turist- och rekreationsmålens tillgänglighet och goda utbud på tjänster stöder utvecklingen i branschen. Den unika vinterturismen har ökat i betydelse när klimatförändringen förstärks.

– I användningen av havsområdet, kusten och älv- och åmynningarna stöder man en återupplivning av vandringsfiskbestånden och beaktar landhöjningskustens specialförhållanden. 

Tulevaisuustarinat

På Svenska