Områdesbeskrivning

ENERGI

Det uppstår omfattande havsvindkraftsområden på öppet hav och stora havsvindparker byggs till exempel utanför Kaskö, Kalajoki och Uleåborg. I havsområdet betonas samordningen av vindkraftsbygge, annat bruk och miljövärden. Vetenskapligt data om havsområdet har ökat och samarbetet med Sverige har blivit verklighet. Till exempel utvecklas produkter med högre mervärde av torv och användningen av torv i energisyfte har upphört.

SJÖTRANSPORTER

I allmänhet ökar sjötransportsvolymen och en del av lastbilsvolymen övergår till sjötransporter. Trafik i kustens riktning samt passagerar- och småtrafiken ökar. Det rena havet i området lockar turister. Skärgårdens tillgänglighet och servicenivå blir bättre, särskilt i Kvarkens område.

HAVSMILJÖNS TILLSTÅND

Vattenbyggnad är strikt reglerat, för att områdets ekologiska tillstånd inte ska äventyras. Man har lyckats minska betydligt jord- och skogsbrukets belastning, vilket förbättrar havsområdets tillstånd. Sikten i kustvattnen är mycket bra. Havsmiljöns tillstånd är i det bästa skicket jämfört med andra planeringsområden. Det naturliga fiskbestånden förbättras, vilket främjar fritidsfisket och efterfrågan på guidetjänster.

FISKE OCH VATTENBRUK

Miljövänlig utveckling och placering av fiske och vattenbruk stöds kraftigt. Vandringsfiskarterna har återhämtat sig och vandringshinder har avlägsnats. Det förekommer mycket fiskeverksamhet och den koncentreras till Kvarkenområdet och alldeles till de norra delarna av Bottenviken. Användningen av karpfiskar ökar. Identifiering av regionala missförhållanden (till exempel sälar). Miljöregleringen begränsar en ökning av vattenbruk men några vattenbruksanläggningar placeras i Bottenvikens ekonomiska zon och utanför Jakobstad.

TURISM OCH REKREATIONSÄNDAMÅL

Turism och rekreation ökar betydligt i området med fokus på området nära kusten vid städer, i skärgården och i naturskyddsområden. Elektrifieringen av kortdistansflyg möjliggör en ökning av internationella passagerarströmmar från närliggande länder. Klimatförändringen har inte smält havsisen och marina natursafarier (inkl. havsvindkraftparker) attraherar turister till norr på sommaren och vintern. ”Den frusna ödemarken” utgör en dragningskraft i området. Turister vill bli en del av den lokala skärgårdskulturen, till vilket kustinvånarna erbjuder möjligheter via digitala plattformar. Turisterna stannar i området längre tider och den rena havsmiljön utnyttjas brett som resurs för den arktiska havsturismen. I stället för och vid sidan av turism som riktas till Skärgårdshavet är turismen intressant och lockar människor också i norr.

KULTURARV

Användningen av nationalparker ökar hållbart och jämnt i och med den ökade turismen i hemlandet. Även utländska turister hittar till området. Kulturarvsobjekt som fyrar och fiskebyar intresserar turister. God vattenkvalitet och det unika kulturarvet under vatten i norr lockar även dykare. Kulturarvet under vatten bevaras.

SJÖFARTSINDUSTRIN OCH UTVINNING

Upprätthållandet av havsmiljöns goda tillstånd styr utvecklingen av funktioner (jfr grundade centralraffinaderier och centraliserade hamnfunktioner). En utvecklad processteknologi och -kemi skapar nya möjligheter för utvinningssektorn och sjöfartsindustrin i området, där renhet är ett klart försäljningsargument. Funktioner som gäller havsbotten och är skadliga för miljön koncentreras nära tätorter och längs farleder. Muddermassor placeras hållbart (fyllning av hamnar, bullerskydd osv.) och allt oftare kan de också återanvändas.

Risker och möjligheter

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken

HAVETS EKOLOGISKA TILLSTÅND

 • Risker är bland annat näringsämnesbelastningen från vattenbruk, närturismens och rekreationsanvändningens konsumtionseffekt och brist på koordinering, ökade sjötransporter, muddringsbehov, försämring av ekosystem (vindkraftsanläggningar, bygge), främmande arter, trafikolyckor på havet

  Möjligheter är bland annat förbättring av miljöns tillstånd, nya projekt och stöd i anknytning till dem och sysselsättningseffekter, fartygens teknologiutveckling

  Att särskilt observera i havsplaneringen: lokaliseringsstyrning (inkl. turism), tillräckliga skyddsområden och områden i naturtillstånd, bevarande av kulturarvet, förvaltning av kulturarvet i det gemensamma havsområdet med Sverige, låga kustområden, sammankoppling av ekonomisk verksamhet och miljövärden

HÅLLBAR TILLVÄXT AV DEN BLÅ EKONOMIN

 • Risker är bland annat höga investeringskostnader, massturismens tillväxt, hot gällande fiskodling

  Möjligheter är bland annat nya innovationer och näringar, betydande tillväxt av förnybar energiproduktion, förbättrat energioberoende, bioteknologi, nya mineraler (fosfor), fisketurism, inkomster från och investeringar i ökad turism, den norra ringvägen inom turismen (Finland + Sverige)

  Att särskilt observera i havsplaneringen: rollen som samordnare, samordning av fiskodling och vindkraft, styrning av små företag med hjälp av planering, bedömning av de samlade effekterna

MÄNNISKORS VÄLBEFINNANDE OCH DELAKTIGHET

 • Risker är bland annat småskaliga näringar, otillräckligt kapital för utveckling av infrastruktur, vindkraftens negativa visuella påverkan (vs. öppet havslandskap), brist på sjöfartskunskaper

  Möjligheter är bland annat hållbara konsumtionsvanor, skärgården som boplats, bättre självförsörjning (småskalig produktion), att det norra havsområdet hålls bebott och bygemenskapen kvarstår

  Att särskilt observera i havsplaneringen: bevarande av orörda och obebodda stränder, tillräckligt med områden som reserverats för rekreation, tryggande av allmän tillgänglighet, engagemang av den lokala nivån, resursfördelning för dialogplanering