Områdesbeskrivning

ENERGI

Havsvindkraft byggs särskilt i den ekonomiska zonen söder om Åland och i Bottenhavet långt bort från kusten så att miljön och den totala ekonomin beaktas (området utanför Björneborg och Raumo, från Nystad till Björneborg och därifrån till Sastmola). Staten styr byggandet (bland annat stödpolitiken), men företagen har också fått upp ögonen för havsvindkraftens potential. Utvecklingen av grön teknologi har gått framåt så att det är lönsamt att bygga havsvindkraftverk allt längre ut på havet. Detta löser konflikten mellan det buller och den visuella påverkan som havsvindkraft orsakar och turismen i området, och därmed förbättras attityderna till havsvindkraft. Elektrifiering av skärgården ökar i och med att antalet elbåtar och bebyggelsen i skärgården ökar.

SJÖTRANSPORTER OCH -INDUSTRI

Små transporter och utvecklingen av närproduktion stöder boendet i skärgården och servicen i området. I skärgården finns det stora möjligheter att testa och utveckla drönartransporter och automatik, vilket ytterligare ökar områdets attraktionskraft som center för havskompetens och förbättrar möjligheterna att utveckla lösningar inom den cirkulära ekonomin. Förutom stora dockor är även mindre sjöfartsindustri livskraftig i scenariot. Man hittar synergieffekter mellan havsvindkraft och sjöfartsindustrin i området. Fritidsbåttrafiken som vuxit ökar säkerhetsriskerna på havet.

HAVSMILJÖNS TILLSTÅND

Havsmiljöns tillstånd har förbättrats också i Skärgårdshavet och på grund av ett förändrat politiskt klimat har man har lyckats minska effekterna av jord- och skogsbruk. Människorna tar hand om miljön och man rör sig och bor ekologiskt i skärgården (återvinning, eltransporter osv.). Samhällenas miljöbelastning minskar och affärerna prioriterar lokala och hållbara produkter. Man har lyckats minska belastningen från kryssningsturism och allt fler kryssningsfartyg seglar på Östersjön med hjälp av nya miljövänliga teknologier. Undervattensbullret som orsakas av vattentrafik fås under kontroll.

FISKE OCH VATTENBRUK

Yrkesfisket bevaras och stärks i skärgården, särskilt i form av kustfiske. Fiskenäringen blir mångsidigare och utvidgas till försäljning av turism- och rekreationstjänster samt förädlade produkter. Fiskyngelodling sker i anläggningar med slutet system vid kusten medan den fortsatta odlingen flyttar till öppna havsområden i södra delen av Skärgårdshavet och Bottenhavet. Det finns många fritidsfiskare i Skärgårdshavet. Fiskare och vattenbrukare erbjuder fiskeresor i samarbete. I och med en ökning av natur- och upplevelseturismen ökar även intresset för fiskeföretagandet och vattenbruksteknologin. Då innovationen tilltar ökar även möjligheterna att använda fisk, alger och musslor bland annat i läkemedelsindustrin. Högskolekunskaperna i området stöder F&U-arbetet med nya produkter.

TURISM OCH REKREATIONSÄNDAMÅL
(inkl. kulturarv)

Hållbarhet lyfts fram inom turismen i området och människorna använder hållbara transporter. Privatbåttrafiken elektrifieras och elbåtar samt den tilltagande populariteten av segelbåtar ökar trycket på att öka antalet och utveckla gästhamnar i området samt att förbättra avfallshanteringen (bland annat sortering, avloppsvatten). Naturturism ökar då naturens mångfald förbättras och människornas uppskattning av naturen ökar. Turismen riktas till de otaliga byarna i skärgården. Naturturismen har genomförts decentraliserat, och människorna koncentreras inte för mycket till vissa områden. De känsligaste områdena omfattas av förbud att röra sig i dem. Områdets skärgårdskultur och långa historia intresserar turisterna, och kulturarvet integreras till en naturlig del av områdets image.

Risker och möjligheter

Skärgårdshavet och Bottenhavets södra del

HAVETS EKOLOGISKA TILLSTÅND

 • Risker är bland annat jämn miljöbelastning, att planeringen och lagstiftningen inte hänger med i förändringen, otillräckligt upprätthållande av naturvärden, otillräckliga stödfonder, det tryck som den ökande turismen orsakas särskilt vid Skärgårdshavet

  Möjligheter är bland annat den teknologiska utvecklingen, minskningen av buller från sjötrafik, att vattentillståndet förbättras

  Att särskilt observera i havsplaneringen: det behövs ett brett kunskapsunderlag om olika funktioner samt samordning av dem och samlade effekter, ett fungerande samarbete, nyckelarter och nyckellivsmiljöer ska identifieras

HÅLLBAR TILLVÄXT AV DEN BLÅ EKONOMIN

 • Risker är bland annat logistiska utmaningar, ekonomiska utmaningar (inkl. behovet av nationell finansiering), överexploatering, oförutsedda effekter av nya lösningar, stelt beslutsfattande

  Möjligheter är bland annat nya små transportsformer, Cleantech, bättre tjänster i skärgården, nya lösningar inom den cirkulära ekonomin, ökande möjligheter inom turismen

  Att särskilt observera i havsplaneringen: anknytning och uppföljning av planering och genomförande, behövlig flexibilitet i fråga om planer och möjligheten att uppdatera

MÄNNISKORS VÄLBEFINNANDE OCH DELAKTIGHET

 • Risker är bland annat minskad avskildhet och ro, samordning av intressen för fritid och permanent boende med turism

  Möjligheter är bland annat goda möjligheter att delta, företagandet ökar i skärgården, effekterna på välbefinnandet då man bor vid havet

  Att särskilt observera i havsplaneringen: Det är viktigt att nå och engagera invånare och olika aktörer i området (motivering)