Områdesbeskrivning

ENERGI

EU:s energiunion och försvarsmaktens motståndet gällande byggandet av vindkraft skapar en konfliktfylld situation i Finska viken. Detta förhindrar bygge av vindkraft i betydande utsträckning i Finska viken. Energiunionen medför kablar på havsbotten som knyter samman olika områden, och Finska viken används som en energiöverföringsplattform. Produktionen splittras och lagringen utvecklas.

SJÖTRANSPORTER

Den säkerhetspolitiska situationen flyttar fokus till sjöförbindelser från Helsingfors och Kotka hamnar till europeiska kontinenten och Sverige. Land- och flygtransporter ökar på sjötransporternas bekostnad. Säkerhetssituationen påverkar även transporter av privatpersoner och sjötransporterna minskar betydligt i fråga om passagerartrafik, vilket skapar problem för turismbranschen. Autonoma fartyg ses knappt i Finska viken, utan testningsområden och användningen av dem har placerats i andra havsområden.

HAVSMILJÖNS TILLSTÅND

Tillståndet i havsområdet i Finska viken försämras ytterligare. I och med spänningar växer försvarsmaktens roll i Finska viken och försvarsmaktens områden som eventuellt ökat begränsar bland annat grundandet av nya naturskyddsområden. Öar som stängts på grund av försvarsmakten förblir i naturtillstånd. Bottenkablar vars antal ökar på grund av energiunionen kan påverka havsnaturen skadligt.

FISKE OCH VATTENBRUK

En minskning av civil trafik i havsområdet påverkar fiskerihushållningen och trålningen. Fiske som förekommer i liten omfattning fördelas jämnt längs Finska vikens kustområde förutom i Helsingforsregionen. Spänningarna mellan länder i området minskar fiskexporten till Ryssland, även om man kan få ersättande utrikeshandel från andra länder, till exempel Kina. Vattenbruket mångdubblas bland annat utanför Hangö och Helsingfors, vilket kompenserar de försämrade fiskemöjligheterna.

TURISM OCH REKREATIONSÄNDAMÅL

Utländska turistströmmar till Finska viken minskar och trenden med närturism och -rekreation ersätter inte helt detta, även om områdets positiva nettoflyttning ökar invånarnas egen närturism och rekreationsanvändning, och endast Hangö och Helsingfors lyckas bevara sin populära ställning bland turister.  Det försämrade förhållandet till Ryssland påverkar mycket negativt turismen i Finska viken och kryssningsturister från Sankt Petersburg söker sig inte längre till hamnarna i Finska viken. Försvarsmaktens områden utvidgas eventuellt utanför Kotka och Porkalaområdet vilket försvårar användningen av dessa områden för rekreationsändamål. Havsutsikt blir en lyxprodukt och flera intressenter tävlar om att få områden invid stranden. Kabelprojekt som ökat i och med energiunionen försvårar nöjessjöfarten, vilket minskar havsområdets attraktionskraft för rekreationsändamål.

KULTURARV

Kulturarvet får vika undan för säkerhetsfrågor. Skeppsvraken och byggnadsbeståndet förstörs på grund av säkerhetsanordningar. Användningen av havsområden begränsas betydligt och havsutsikt blir ett privilegium för några få utvalda. Försvinnandet av kulturarv och -landskap sker i större omfattning i Finska viken jämfört med de övriga havsområdena i Finland. Migrationstrycket i området vid Finska viken ökar behovet att bevara kulturarvet och dess värden.

Risker och möjligheter

Finska viken

HAVETS EKOLOGISKA TILLSTÅND

 • Risker är bland annat näringsämnesbelastningen till följd av vattenbruk, spridningen av förorenade bottensediment på grund av snabba infrastrukturutvecklingsbehov, olyckor i sjötrafiken, försvårat gränsöverskridande informationsutbyte, försvarsmaktens nya infrastrukturbehov

  Möjligheter är bland annat en ökning av naturens mångfald på områden som reserverats för försvar, ökad betydelse av gemensamma miljöavtal, minskat muddringsbehov

  Att särskilt observera i havsplaneringen: trycket att använda områden längs kusten

HÅLLBAR TILLVÄXT AV DEN BLÅ EKONOMIN

 • Risker är bland annat en minskning av utländska investeringar (inkl. ryssarnas shoppingturism), en sänkningen av priser på strandtomter, vattenkvalitetens inverkan på efterfrågan på odlad fisk, den låga graden av miljösamarbete med Ryssland, försvårad långsiktig planering, kompetensbrist

  Möjligheter är bland annat en ökning av lokala investeringar (närrekreation), användninge av spillvärme som produceras i datacenter till vattenbruk, en ökning av områdets självförsörjningsgrad, sysselsättningseffekterna av infrastrukturbygge (bl.a. kablar), en ökningen av Kotka–Fredrikshamn-hamnen

  Att särskilt observera i havsplaneringen: uppblandning av sediment, privata vattenområden nära stranden (förutsätter samarbete), säkerställande av allmänna rekreationsområden vid havet

MÄNNISKORS VÄLBEFINNANDE OCH DELAKTIGHET

 • Risker är bland annat att ekonomin stagnerar som en följd av protektionism, beslutsfattandets snabbhet

  Möjligheter är bland annat en ökad användning av stränder för rekreationsändamål

  Havsplaneringen säkerställande av offentlig användning av havsområden också i situationer med spänningar, att lyfta fram gemensamma intressen för havet med Ryssland (havsområdesplaneringen utvecklas som ett ”fredsverktyg”).