Områdesbeskrivning

ENERGI

Spänningarna och konflikterna i Östersjön leder till att energiproduktionen flyttas från Finska viken till Bottniska viken. Försörjningstrygghetsaspekten lyfter fram energiproduktionens mångsidighet och den decentraliserade produktionsstrukturen blir viktigare (även den decentraliserade, mångsidiga och delvis småskaliga produktionen på land betonas). Havsvindkraftsparker byggs med beaktande av försvarsmaktens intressen också i norr (till exempel utanför Uleåborg, Brahestad, Jakobstad och Kaskö). Radarkompensationsområdet i Bottenviken har utvidgats. Internationella elöverföringsförbindelser utvecklas också med tanke på säkerhets- och försörjningstrygghetsaspekterna och kablar läggs också i norr. Säkerheten i Bottenviken blir viktigare och försvarsmaktens intressen återspeglas också i Bottenviken (tryggande av infrastruktur som är kritisk med tanke på försörjningstryggheten, till exempel kärnkraftverk).

SJÖLOGISTIK

Hamnarna i området är säkra och fungerande jämfört med konflikthamnarna i söder, och målet är att behålla dem i finländsk ägo. Farlederna i området är relativt trygga och fungerande. Områdets interna trafik växer och fartygstrafiken mellan väst och öst och längs med kusten ökar. Trafiken i Nordostpassagen försvåras, vilket medför nya möjligheter för sjötransporterna i området. Å andra sidan blir den nordliga dimensionen viktigare då transporter i Östersjön begränsas.

HAVSMILJÖNS TILLSTÅND

Bullerförorening ökar i havsområdet allteftersom hamnarna i norr får större betydelse. Man vill trygga produktionen av kritiska mineraler som finns i det norra havsområdet, vilket även påverkar havsmiljöns tillstånd. Vattenbyggnad ökar i försvarsmaktens övningsområden, hamnområden och i närheten av elöverföringskablar, vilket påverkar havsområdets tillstånd negativt.

FISKE OCH VATTENBRUK

Det förekommer kustfiske i Kvarkenområdet särskilt i Vasaregionen samt i någon mån också i norra Bottenviken. Trålningsfisket minskar i och med att försvarsmaktens intressen ökar. Vattenbruk ökar betydligt i området och koncentreras till utanför Kaskö, Vasa, Kalajoki, Uleåborg och Kemi. Vattenbrukets kraftiga ökning ökar även behovet av foderfiske.

TURISM OCH REKREATIONSÄNDAMÅL

Det arktiska havet är turismens idyll, men stramare reglering påverkar bland annat flygpriser och därmed har den även en negativ inverkar på utländska turistströmmar. Turismens tillväxt grundar sig på en ökning av inhemsk turism samt på att man får turistströmmar från Sverige och Norge till Bottenvikenrundan. Kryssningsturismen i Bottenviken lockar som en trygg kryssningsrutt. Betydelsen av nationellt sett viktiga skjut- och övningsområden bir viktigare i den spända situationen (till exempel Vattajaudden i Lochteå Karleby).

KULTURARV

Då turismen minskar förvittrar en del av den byggda miljöns kulturarvsobjekt. Å andra sidan mår miljöobjekt bättre då turismen och därigenom trafikvolymen minskar.

SJÖFARTSINDUSTRIN OCH UTVINNING

En hög efterfrågan på mineraler ökar investeringar i utvinningsindustrin. Metallpriserna stiger och stålfabriker får täckning, vilket för sin del ökar investeringar i dem. Havssand upptas i Bottenviken. Ökad muddring och vattenbyggen påverkar havsområdet tillstånd, och upprätthållande och förbättring av det förutsätter betydande övervakning och sanktioner.

Risker och möjligheter

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken

HAVETS EKOLOGISKA TILLSTÅND

 • Risker är bland annat fiskehushållningens tillväxt, befolkningstillväxten i kuststäder, fartygsutsläpp, bullerstörningar, behovet av farledsmuddring, en ökningen av trålning i norr

  Möjligheter är bland annat en förbättring av myndigheters möjligheter att påverka, lokal ren energiproduktion, bevarande av naturens mångfald och kulturarv i områden som reserverats för försvaret

  Att särskilt observera i havsplaneringen: behovet av modellering för lokaliseringsstyrning som bakgrundsinformation, tryggande av produktionen av inhemsk fiskprotein, optimala och hållbara områden för vattenbruk, styrning av upptagning av havssand

HÅLLBAR TILLVÄXT AV DEN BLÅ EKONOMIN

 • Risker är bland annat övertrafikering i norra havsområdet, att Rysslands transittrafik upphör (Karleby hamn), dyra investeringar i nya elöverföringsförbindelser (produktionsområdet – konsumtionscenter) höjer energipriserna

  Möjligheter är bland annat en ökning av trålning i norr, naturfiskens prisutveckling, synergieffekter på havet, havsturismens tillväxt, en koncentration av sjötransporter och hamnverksamhet till Bottniska viken, att sälar jagas, en arktisk turism

  Att särskilt observera i havsplaneringen: gränsöverskridande samarbete, utveckling av sjölogistiken, förebyggande av konflikter i olika områden, lokaliseringsstyrningens roll blir viktigare, ökning av grundläggande information, områdesreserveringar för och främjande av forsknings- och innovationsverksamhet, flytande lösningar

MÄNNISKORS VÄLBEFINNANDE OCH DELAKTIGHET

 • Risker är bland annat begränsade möjligheter att delta, att antalet investeringar minskar, att demokratin krymper

  Möjligheter är bland annat att gemenskapskänslan ökar, att produktionen av inhemsk mat ökar, nya marina näringar och tillvägagångssätt (eftersom det är nödvändigt), samarbete med Sverige

  Att särskilt observera i havsplaneringen: förhindrande av lokala gemenskapers konflikter genom samordning, inkluderande planering, tryggande av närrekreation och kulturarv, försvarsmaktens övningsområden (till exempel Vattajaudden)