Technip
Technip

Sjöfartsindustri

Visionen är att Finlands sjöfartskluster är världens mest kreativa, flexibla och omställbara nätverk av havsrelaterade verksamheter.

Sjöfartsindustrin inkluderar konstruktions-, reparations- och offshorevarv samt del- och helleverantörer av marin teknik. Dit räknas också ritkontor samt leverantörer av program, system och utrustning. Mest relevant för havsplaneringen är varven, varav de viktigaste ligger i Helsingfors, Åbo, Björneborg, Raumo, Salo, Karleby och Nystad.

Internationella mål och överenskommelser

Internationella mål för sjöfartsindustrin är bl.a. att öka innovationen inom den europeiska fartygsbyggnads- och utrustningsindustrin, minska fartygens miljöpåverkan och skapa nya affärsmöjligheter utifrån miljö- och säkerhetsföreskrifterna.

Internationella fartygsbyggnadsstandarder utarbetas i ISO-kommittén Ships and marine technology. Kommitténs verksamhetsområde omfattar konstruktioner och utrustning som används i fartygsbyggnad och -drift samt övriga delar inom sjöfartsindustrin som omfattas av Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s krav. För närvarande finns det över 200 färdiga standarder.

Direktivet om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Seveso III-direktivet) kan regionalt påverka havsplaneringen direkt. 

Nationella mål och avtal

Finlands havspolitik har som mål att trygga tillväxtmöjligheterna och en konkurrenskraftig omvärld för sjöfartsklustret så att man kan ta fram konkurrenskraftiga innovativa lösningar, tjänster och produkter för den globala marknaden.

Enligt Finlands Östersjöstrategi ska Finland aktivt verka för att Östersjön blir ett område med modellösningar för en säker och ren sjöfartsindustri, nätverksbaserat, innovativt, och konkurrenskraftigt och ligger i framkant när det gäller att utnyttja ny teknik.

Målet är att stärka sjöfartsindustrins konkurrenskraft och satsa på havsforskningen samt att energieffektivitetsindexet möjliggör byggande av lämpliga fartyg för vintersjöfart. Kontinuerlig utveckling och internationalisering i leverantörsnätverkets företag liksom stöd till innovationsverksamhet och digitalisering är viktigt när man ska stärka konkurrenskraften. Målet är att Östersjön genom främjande av samarbete mellan Östersjöländerna blir en föregångare i autonom sjötrafik. Man ska även se till att den internationella regleringsmiljön skapar en globalt enhetlig omvärld och ger den finländska sjöfartsindustrin möjligheter att konkurrera på världsmarknaden.

Enligt visionen för sjöfartsklustrets strategiska forskningsagenda 2017–2025 ska det finländska sjöfartsklustret bli världens mest kreativa, flexibla och mångsidiga nätverk av havsrelaterade verksamheter 2025. Utvecklingssatsningarna fokuserar särskilt på minskning av sjötrafikens utsläpp, utnyttjande av digitalisering och förbättring av produktionsnätverkens effektivitet.

Källor

Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

Meriklusterin Strateginen tutkimusagenda 2017–2025 

Suomen Itämeren alueen strategia, Statsrådet 2017

Finlands havspolitik, Statsrådet 2019

Statsrådets principbeslut om riktlinjer för Finlands havspolitik: från Östersjön till världshaven, Statsrådets kanslis publikationer, 4/2019 

www.Östersjön.fi

www.SFSedu.fi