Utkastet till havsplan 2030

Havsplaneringen bygger på EU:s havsplaneringsdirektiv (2014/89/EU), som genomförts nationellt i markanvändnings- och bygglagen (MBL 8 a).

Syftet med havsplaneringen är att främja hållbar utveckling och tillväxt vad gäller ett havsområdes olika användningsområden, hållbar användning av havsområdets naturresurser och uppnåendet av god status i den marina miljön

De centrala teman som ska beaktas är i synnerhet energibranscherna, sjötransporten, fisket och vattenbruket, turismen, rekreationen samt bevarandet, skyddet och förbättringen av miljön och naturen. Enligt lagen ska dessutom växelverkan mellan land och hav, havsområdenas särdrag och försvarets behov beaktas. Andra identifierade värden och funktioner är de kulturhistoriska värdena, gruvdriften, havsindustrin och blå bioteknik. 

Havsplanens aktuella status ska kontrolleras med minst tio års intervaller.

En havsplan är ett strategiskt dokument för utveckling av verksamheter inom den blå ekonomin och värnande om god status i den marina miljön, och åskådliggörs på en karta. Kartbeteckningarna beskriver genom symboler havsområdenas värden och framtida potentialer för befintliga och möjliga nya verksamheter, samt deras alternativa placering inom hela Finlands havsområden. Planen har ingen rättsverkan, men bedömning av dess genomslag och indirekta konsekvenser ingår i planeringsprocessen.

Havsplanen är en strategisk vision, skapad tillsammans med intressentgrupperna, av hållbar användning av havsområden och främjande av god status i den marina miljön.

Planen är ett strategiskt dokument för utveckling, som på ett översiktligt sätt identifierar möjligheter till mångsidig användning av områdena, och stöder samordning av marina verksamheter.

Planerna blickar in i framtiden och beskriver målstatusen för 2030.

Planen identifierar den marina miljöns och de marina branschernas nuvarande och framtida potentialer och synergier. Planen är till sin natur möjliggörande, inte exkluderande.

Ett sömlöst, sektors- och landskapsöverskridande samt internationellt samarbete är viktigt när planen bereds.

Planen har indirekta styrande konsekvenser; den är ett verktyg inom den fysiska planeringen och stöder därmed landskapsplaneringen och den regionala utvecklingen genom att ta fram uppgifter om möjligheter och ramvillkor för de marina branscherna och den marina miljön. Planen har ändå ingen rättsverkan och ingår inte i planehierarkin eller systemet för planering av områdesanvändningen.

Planen får genomslag genom planeringsprocessen, det vill säga genom samförstånd mellan intressentgrupperna, och att man åtar sig att följa planen och upplever ett ägarskap av den. Havsplanen får genomslag också genom kopplingen till politiska linjedragningar och strategier på nationell, regional och sektorsspecifik nivå, samt genom att den stöder landskapsprogrammen och genomförandet av dem, liksom genom att den främjar de mål som ställts upp i landskapsplaneringen, olika projekt för områdesutveckling, naturresursplaner och övriga planer för skötsel och användning av havsområden.

I havsplanen analyseras den marina miljön i ett större sammanhang genom ekosystemtjänster samt växelverkan mellan land och hav.

Planen visar betydelsefulla och potentiella områden. Beteckningarna i planen är inte områdesreserveringar och ska inte heller tolkas som sådana. Verksamhet kan förekomma också i andra än de områden som fastställts i planen.

Skalan är 1:750 000, om du vill kan du zooma till 1:577 000.

Du kan undersöka kartbeteckningar närmare genom att klicka på dem. Du ser då objektets namn och en utförligare beskrivning samt en förklaring till beteckningen.

Observera att beteckningarna kan överlappa varandra.

Du kan öppna bakgrundsmaterial (till exempel skyddsområden) som stöd när du tittar på plankartan.

Fisnka viken
Nylands förbund
Kymmenedalens förbund

Skärgårdshavet och södra delen av Bottenhavet Egentliga Finlands förbund
Satakunta förbund

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken
Österbottens förbund
Mellersta Österbottens förbund
Norra Österbottens förbund
Lapplands förbund

Finlands åtta kustlandskapsförbund utarbetar tillsammans tre havsplaner. De regionala havsplanerna läggs upp så att de är förenliga med varandra. Åland ansvarar för havsplanen för sitt eget område enligt landskapsregeringens beslut.

Miljöministeriet fungerar som nationell ansvarsmyndighet för havsplanering och ansvarar för den allmänna utvecklingen och styrningen av havsplaneringen samt för internationellt samarbete med grannländerna.

Havsplanerna omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon.