Havsplan 2030

Granska närmare utgångspunkterna för havsplaneringen, såsom lagstiftningsbakgrunden.

Havsplanen har beretts i tre delar. Planeringslösningarna har utarbetats genom ett samarbete som omfattat hela kusten, och i brett samråd med intressenter, med beaktande av regionala särdrag.

I havsplanen identifieras på ett jämlikt sätt behoven avseende den marina miljöns och de maritima aktörernas välfärd, utan att ta ställning till deras prioritetsordning. De branscher som granskas har olika samhälleliga och sociala värden, som värnas genom planen.

Planeringslösningarna bygger på bästa tillgängliga information, såsom utredningar, modelleringar, expertbedömningar och regionala särdrag.

En havsplan är ett strategiskt dokument för utveckling av verksamheter inom den blå ekonomin och värnande om god status i den marina miljön, och åskådliggörs på en karta. Kartbeteckningarna beskriver  havsområdenas värden och framtida potentialer för befintliga och möjliga nya verksamheter, samt deras alternativa placering inom hela Finlands havsområden. Planen har ingen rättsverkan, men bedömning av dess genomslag och indirekta konsekvenser ingår i planeringsprocessen.

Havsplanen är en strategisk vision, skapad tillsammans med intressentgrupperna, av hållbar användning av havsområden och främjande av god status i den marina miljön.

Planen är ett strategiskt dokument för utveckling, som på ett översiktligt sätt identifierar möjligheter till mångsidig användning av områdena, och stöder samordning av marina verksamheter.

Planerna blickar in i framtiden och beskriver målstatusen för 2030.

Planen identifierar den marina miljöns och de marina branschernas nuvarande och framtida potentialer och synergier. Planen är till sin natur möjliggörande, inte exkluderande.

Ett sömlöst, sektors- och landskapsöverskridande samt internationellt samarbete är viktigt när planen bereds.

Planen har indirekta styrande konsekvenser; den är ett verktyg inom den fysiska planeringen och stöder därmed landskapsplaneringen och den regionala utvecklingen genom att ta fram uppgifter om möjligheter och ramvillkor för de marina branscherna och den marina miljön. Planen har ändå ingen rättsverkan och ingår inte i planehierarkin eller systemet för planering av områdesanvändningen.

Planen får genomslag genom planeringsprocessen, det vill säga genom samförstånd mellan intressentgrupperna, och att man åtar sig att följa planen och upplever ett ägarskap av den. Havsplanen får genomslag också genom kopplingen till politiska linjedragningar och strategier på nationell, regional och sektorsspecifik nivå, samt genom att den stöder landskapsprogrammen och genomförandet av dem, liksom genom att den främjar de mål som ställts upp i landskapsplaneringen, olika projekt för områdesutveckling, naturresursplaner och övriga planer för skötsel och användning av havsområden.

I havsplanen analyseras den marina miljön i ett större sammanhang genom ekosystemtjänster samt växelverkan mellan land och hav.

Planen visar betydelsefulla och potentiella områden. Beteckningarna i planen är inte områdesreserveringar och ska inte heller tolkas som sådana. Verksamhet kan förekomma också i andra än de områden som fastställts i planen.

Du kan undersöka kartbeteckningar närmare genom att klicka på dem. Du ser då objektets namn och en utförligare beskrivning samt en förklaring till beteckningen.

Observera att beteckningarna kan överlappa varandra.

Du kan öppna bakgrundsmaterial (till exempel skyddsområden) som stöd när du tittar på plankartan.

Den kartbaserade planens fasta del är en beteckningskortssamling, med allmän definition av kartbeteckningarna, beskrivning av beteckningar, planeringsprinciper, planeringsområdenas särdrag och tyngdpunkter, växelverkan mellan land och hav samt utgångspunkter och utredningar.

Öppna gränssnitt för Finlands havsplan 2030

Användningen av havsplanens gränssnittstjänster förutsätter att applikationen stöder gränssnitt (WMS, REST), som kan vara ett GIS-program eller en webbläsare. Adresserna till havsplanens öppna gränssnitt är:

WMS: https://paikkatieto.kymenlaakso.fi/server/services/Merialuesuunnittelu/MSP_Suomi_2030/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS REST: https://paikkatieto.kymenlaakso.fi/server/rest/services/Merialuesuunnittelu/MSP_Suomi_2030/MapServer

Du kan bekanta dig med havsplanens metadata i Paikkatietohakemisto (GIS-data register).