Skärgårdshavet och södra Bottenhavet

Det centrala läget har möjliggjort att regionen har utvecklats till en viktig aktör i Östersjön och planeringsområdet har förstärkt sin position i Östersjöns marknadsområde. De marina funktioner utvecklas på området genom att främja den marina miljöns goda status och mångfalden av den undervattniska naturen.

– I regionen finns en internationellt synnerligen konkurrenskraftig koncentration av högteknologisk sjöfartsindustri, till vilken ansluter sig ett omfattande nät av underleverantörer. Inom sjöfarts- och teknologiindustrin har man satsat på sådana tekniska lösningar som förbättrar havsmiljöns goda status, produktutveckling samt nästa generations produkter och tjänster.

– Fisket är en livskraftig näring i havsområdet, vid sidan av vilken vattenodlingen har ökat i betydelse. Livsmedelsindustrin har stor betydelse i regionen och dess tillväxt- och produktutvecklingsmöjligheter har utnyttjats produktivt.

– Helhetslösningar med förnybara energiformer har stått i centrum för den regionala utvecklingen. Produktionen och förbrukningen av förnybar energi och den företagsamhet som ansluter sig därtill har främjats och det utbredda energikunnandet i regionen har möjliggjort tillväxten inom branschen. Byggandet av vindkraftsparker till havs har kombinerat energi-, offshore- och teknologiindustrins kunnande på ett nytt sätt, som inte längre är bundet till de traditionella branschgränserna.

– I regionen finns en internationellt unik natur- och landskapshelhet. Den unika skärgårds- och kustnaturen samt kulturarvet i regionen är livskraftiga och också väl bevarade. De är både attraktionsfaktorer och kapital för turismen. Turismen utvecklas och koordineras på landskapsnivån.

– I den livskraftiga skärgården finns det högklassiga tjänster för invånarna och den har goda kommunikationer.

Visionsarbetet för havsplaneringen har skapat en målstatus för planeringsområdet för 2030. Målstatusen beskriver den utveckling som enligt havsplanen ska uppnås under de följande tio åren.