Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken

Med en hållbar användning av havsområdet i norr stöder man utvecklingen av regionens attraktion och konkurrenskraft samt främjar övergången till ett koldioxidsnålt samhälle.

– Ett hamnnätverk som utvecklas och fungerande logistiska förbindelser är i nyckelställning med tanke på regionens tillgänglighet och konkurrenskraft. Förbindelserna till Sverige stöder utvecklingen inom ett flertal branscher.

– Fiskerihushållningen har utvecklats med beaktande av hela värdekedjan från fiske och odling av matfisk till förädling. Verksamhetsförutsättningarna för kustfisket är tryggade. Regionen är också känd för de möjligheter som ansluter sig till fritidsfisket.

– Regionens gedigna energikunnande och potential för förnybar energi har skapat nya möjligheter för regionen: produktionen och förbrukningen av förnybar energi ökar och de cirkulära ekonomilösningarna utvecklas. Byggandet av havsbaserade vindkraftverk har samordnats med havsområdets övriga användningsformer samt natur- och landskapsvärdena.

– I användningen av havsområdet främjas god status i marin miljö genom att miljöförändrande verksamhet styrs till områden där miljön och naturen har bäst motståndskraft. Kunskapen om undervattensnaturen och -kulturarvet har ökat. Framsteg har skett i bevarandet av mångfalden i den unika nordliga havsnaturen.

– Den nordliga marina miljön utnyttjas som attraktionsfaktor vid utvecklingen av skärgården, städerna vid kusten och turistorterna. Turist- och rekreationsbruket av Kvarkens världsarvsområde samt övriga natur- och kulturobjekt har utvecklats.

– Turist- och rekreationsmålens tillgänglighet och goda utbud på tjänster stöder utvecklingen i branschen. Den unika vinterturismen har ökat i betydelse när klimatförändringen förstärks.

– I användningen av havsområdet, kusten och älv- och åmynningarna stöder man en återupplivning av vandringsfiskbestånden och beaktar landhöjningskustens specialförhållanden. 

Visionsarbetet för havsplaneringen har skapat en målstatus för planeringsområdet för 2030. Målstatusen beskriver den utveckling som enligt havsplanen ska uppnås under de följande tio åren.