Synergier och motsägelser

 EnergibranschernaMaritim logistikFiske VattenbrukBlå bioteknologiSjöfartsindustrinUtvinningarTurism och rekreationKulturarvNaturskydd och -vårdRikets försvar
Energi-branschernaDen maritima logistiken samt infrastrukturen möjliggör att man färdas till de havsbaserade vindkraftverken (byggande och underhållsbesök). När sjöfarten elektrifieras möjlighet till havsbaserade laddningspunkter.

Sockeln till ett vindkraftverk kan göra tjänst som ett konstgjort rev.

Vattenbruket och den havsbaserade vindkraften kan eventuellt utnyttja samma underhållsförbindelser när de är belägna nära varandra.

Byggandet av havsbaserade vindkraftsparker skapar efterfrågan för sjöfartsindustrin (utveckling och byggande av de fartyg som behövs för byggandet och underhållet).

Den marksubstans som grävs upp i samband med att det byggs havsbaserade vindkraftsparker kan utnyttjas inom utvinningsbranschen.

Områdena med havsbaserad vindkraft kan i framtiden fungera som turistmål.

De utredningar som utförs i samband med havsbaserade vindkraftsprojekt kan befrämja undersökningen av undervattenskulturarv (utredningar som görs i samband med infrautredningarna för vindkraftsprojekt).

Ren, förnybar vindenergi är generellt en god sak med tanke på naturen och klimatet.


Det finns möjliga konflikter mellan placeringen av havsbaserade vindkraftsparker och energikablar samt trålfiskeområdena. Dessutom kan vindkraftsområdena påverka vandringsfiskarnas rutter och lekområden.

Den havsbaserade vindkraften orsakar landskapsolägenheter för turismen. Dessutom kan verksamheterna eventuellt försvåras när de havsbaserade vindkraftsparkerna ökar i antal (inkl. båtsport och annat rekreationsbruk).

Att bygga havsbaserad vindkraft har en motstridig inverkan på bevarandet av kulturarvet när det öppna havslandskapet minskar samt undervattenskulturarv eventuellt förstörs.

Att bygga havsbaserad vindkraft påverkar naturens ekosystem negativt (byggande, kablar, underhållsbesök). På öppna havet är effekterna mindre.

På vissa områden är det i dag omöjligt att sammanjämka försvarsmakten och den havsbaserade vindkraften (radar).

Maritim logistikDen maritima logistiken gör det möjligt att färdas till vattenbruksanläggningarna.

Den maritima logistiken och sjöfartsindustrin har gemensamma farledsbehov. Den finländska sjöfarten skapar efterfrågan och är en testplattform för sjöfartsindustrin.

Det kan i framtiden skapa synergi att utnyttja farledsunderhållet, -muddringen och -transporterna i utvinningsbranschen.

Den maritima logistiken och infrastrukturen på havet stöder turistbranschen och gör det möjligt att röra sig till sjöss. Linjetrafik i skärgården är en förutsättning för turismen.

Sjöfarten är en del av det levande kulturarvet

Den maritima logistiken har omfattande negativa effekter på den marina naturen (inkl. buller, utsläpp, gråvatten, invasiva arter, muddring, giftfärger, erosion av stränderna)

En fungerande maritim logistik skapar försörjningsberedskap.

Underhållet av farlederna och den stranderosion som trafiken orsakar har en negativ effekt på den marina naturen och fiskbestånden.

Utsläppsbegränsningarna är en möjlighet för sjöfartsindustrin men en tilläggsutgift för den maritima logistiken.

Den maritima logistikens landskapseffekter är eventuellt negativa.

Den maritima logistiken kan ha omfattande negativa effekter på havsnaturen och -miljön (inkl. buller, utsläpp, gråvatten, främmande arter, muddring, giftfärger, stranderosion)

FiskeYngelutsättningar från vattenbruket skapar en grund för fisket. Via en gemensam vision finns det synergier i lobbning och marknadsföring. Dessutom skulle det kunna finnas synergi i vidareförädlingen och de logistiska förbindelserna.

Den blå bioteknologins eventuella synergier i utvecklingen av fartyg och fångstteknik samt i utnyttjandet av sidoflöden från fisket.

Innovationerna inom sjöfartsindustrin stöder också fiskeribranschen (inkl. autonoma fartyg).De tjänster fiskarna erbjuder kan också stöda turistbranschen (inkl. transporter i skärgården). Jakten vårdar sälstammarna.

Fisket är en del av det levande kulturarvet. Skärgårdsfisket är en förutsättning för att skärgårdskulturen ska bevaras.Skydd och ett gott tillstånd i havet främjar fiskbeståndens regenerationsförmåga. Fisket är en del av vården av ekosystemet och avlägsnar näringsämnen från havet.

I varvens byggnadsskede grumlas vattnet och det orsakas olägenheter för fiskarnas livsmiljö.

Utvinningsbranschen har negativa effekter på ekosystemen i den marina naturen (fiskbestånden). Vid upptagning av havssand grumlas vattnet och fortplantningsområdena blir förstörda.

Det råder konflikter mellan det kommersiella fisket och rekreationsfisket.

Kulturarvet under vatten kan lida vid trålfiske.

Eventuellt överfiske av laxfiskar, sidofångster, förankring och spöknät har en ofördelaktig inverkan på havsnaturen.

Försvarsmakten kan förbjuda fiske på sina områden.

VattenbrukDen blå bioteknologin utvecklar ny teknologi också för utnyttjande i vattenbruket (inkl. högsjö- och cirkuleringsvattenteknik samt övervakningssystem).

Innovationerna inom sjöfartsindustrin kan också ha en positiv inverkan på vattenbruksbranschens utveckling.

Avlägsnande av näringsämnen från havet genom att använda Östersjöfoder som foder. Fiske är även ett bättre alternativ för den marina naturen än jordbruk vad gäller totalbelastningen.Utvinningsbranschen har negativa effekter på ekosystemen i den marina naturen och därigenom även på vattenbruksbranschen.

Vattenbruket har en negativ effekt på landskapet. Dessutom ökar anläggningarna den punktvisa näringsämnesbelastningen.

Vattenbruket orsakar punktvis näringsämnesbelastning.

Blå bioteknologiDen blå bioteknologin kan utveckla nya lösningar för rening av vatten på fartyg.

Blå bioteknologi kan utvidga observationen och övervakningen av den marina naturens tillstånd samt återvinningen av näringsämnen.

SjöfartsindustrinUtvecklingen inom sjöfartsindustrin kan eventuellt ge upphov till bättre muddringssystem samt specialfartyg som lämpar sig för utvinningsbranschen.

Sjöfarts- och varvsindustrin skapar förutsättningar för turismen. Turismen skapar efterfrågan åt sjöfartsindustrin och på renare lösningar.

Utvecklingen av nya teknologier och fartyg som belastar miljön mindre skapar synergi mellan sjöfartsindustrin och naturskyddet (inkl. cleantech och avfallsåtervinning).Rikets försvar skapar efterfrågan på specialfartyg.

Sjöfartsindustrins landskapseffekter kan vara negativa.

Industrins och hamnarnas verksamhet har negativa effekter på ekosystemen (skadliga ämnen, deponeringens miljöeffekter, gråvatten, matavfall).

UtvinningarFörsvarsmakten utför bottenkartläggning, som eventuellt är till fördel också för utvinningsbranschen.


Effekterna på den marina naturen kan ändra områden permanent och försvåra möjligheterna till rekreationsbruk.

Utvinningsbranschen kan skada undervattenskulturarvet.

Utvinningsbranschen förstör havsbottnen och återhämtningen är långsam. Strömförhållandena ändras och det grumlade vattnet påverkar arterna.

Sprängämnen på bottnen ökar riskerna.

Turism och rekreationTurismen upprätthåller livskraften och medför resurser för omvårdnaden av kulturarvet. Undervattenskulturarvet skapar möjligheter för turismen och jakten är en vikig del av den finländska skärgårdskulturen.

Målen för turismen och naturskyddet stöder varandra. Skyddsområdena är även ett viktigt turistmål, vilket också ökar medvetenheten om skyddet. Dessutom är en ren natur en attraktionsfaktor för turismen. En ren natur är en attraktionsfaktor för turismen. Jakten på främmande rovdjur stöder kontrollen av främmande arter.

De områden som försvarsmakten öppnat upp kan utgöra turistmål.

Turismen belastar den marina naturen (inkl. nedskräpning, slitage, turismens utsläppseffekter).

KulturarvBevarandet av kulturarvet och naturskyddsverksamheten har synergier och samma intressen.

I en del vrak finns det lagrat farliga ämnen, vilkas eventuella utsläpp är en miljörisk.

Naturskydd och -vårdDet har en positiv effekt på den marina naturen att spärra av försvarsmaktens områden. Försvarsmakten och gränsbevakningen utför miljöövervakning och erbjuder resurser för oljebekämpning.