Jyrki Hämäläinen, GTK
Jyrki Hämäläinen, GTK

Utvinningsbranschen

Internationell referensram

Utveckling av gruvdrift på havsbotten ingår i EU:s långsiktiga strategi för blå tillväxt, som stöder tillväxt i den havsrelaterade sektorn som helhet. Andra branscher inom blå tillväxt är vattenbruk, kust- och havsturism, blå bioteknik och havsenergi. Enligt strategin är hav och oceaner viktiga ekonomiska motorer för Europa och har en betydande innovations- och tillväxtpotential.  Inom EU:s integrerade havspolitik främjar den blå tillväxten genomförandet av Europa 2020-strategin, som siktar på smart, hållbar och inkluderande tillväxt.

Nationell referensram

I havsplaneringskontexten har utvinningsbranschen en koppling till mineralutvinning på havsbotten. Hittills har utvinningen i Finlands havsområden avsett småskalig upptagning av marksubstanser såsom havssand och -grus för bl.a. samhällsbyggande. Upptagning av havssand är tillståndspliktig verksamhet som kräver tillstånd enligt vattenlagen. För upplagring och förädling av havssand kan det också behövas bygglov eller miljötillstånd.

Miljöministeriet bereder en rapport om Hållbar använding av havssand och submarina mineralreserver. Rapporten ger rekommendationer om god praxis för att främja hållbar användning av sand-, grus- och mineralresurser på havsbotten och hantering av verksamhetens negativa effekter.

Ifall man i framtiden inte bara tar marksubstanser utan startar gruvdrift för utvinning av gruvmineraler, styrs detta av gruvlagen. Gruvprodukter på havsbotten, t.ex. järn–mangandepåer, kan bli kritiska råmaterialresurser i framtiden. Gruvlagen styr även landbaserad gruvverksamhet som sträcker sig ut i havet.

Territorialövervakningslagen anger följande om undersökning och kartläggning av havsbottnen på Finlands territorialvatten: utredningar som gäller formen eller sammansättningen av eller strukturen hos havsbottnen eller dess inre med hjälp av geologiska eller geofysiska undersökningar kräver tillstånd från försvarsmakten. Tillståndskravet gäller också systematisk mätning och registrering av havsbottnens topografiska former.

Lagen om Finlands ekonomiska zon har bestämmelser om utvinningsbranschens verksamhet i Finlands ekonomiska zon. I den ekonomiska zonen, liksom på territorialvatten, tillämpas vattenlagen vid tagande av marksubstanser och gruvlagen vid letning efter och utvinning av fyndigheter som innehåller gruvmineral. Utnyttjande av naturtillgångar på havsbottnen och i dess underlag i den ekonomiska zonen (bl.a. gruvmineral, stenmaterial och andra abiotiska förekomster) liksom verksamheter som åsyftar detta kräver statsrådets tillstånd.

Källor

Territorialövervakningslagen, 18.8.2000/755

Europeiska kommissionen, Blå tillväxt: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_fi (23.9.2020)

Gruvlagen 621/2011

Lagen om Finlands ekonomiska zon, 26.11.2004/1058 

Strategi för blå tillväxt (COM(2012)0494)

Vattenlagen (587/2011)

Kostamo K (2021) Hållbar använding av havssand och submarina mineralreserver, Miljöministeriets publikationer 2021:3.