Hållbart välbefinnande ur havet

Östersjön

År 2050 har man på de finländska havsområdena med hjälp av samarbete lyckats samordna de maritima näringarna med specialvillkoren för havsekosystemen. Man slår vakt om den marina naturen som en helhet tillsammans med kulturarvet genom att utnyttja forskningsdata progressivt. Att dra försorg om att den marina miljön är i gott skick är en del av den normala verksamheten i alla branscher och ses som en utgångspunkt för välbefinnandet.

Blå tillväxt

Finland är en internationell föregångare inom hållbar blå tillväxt i havsområdena. Innovationer, gemensam vilja samt gränsöverskridande samarbete har skapat konkurrensfördel för hela landet. Framgångsrika maritima branscher och ett livskraftigt kustområde stärker varandra och erbjuder exemplariska koldioxidsnåla, resurssmarta och cirkulärekonomiska lösningar att färdas samt för produktionen av näring, energi och maritima upplevelser att utnyttjas även internationellt.

Människan

Välfärden i det finländska samhället och sammanslutningarna ökas av att man utnyttjar havsområdena. Det är tryggt att bedriva verksamhet och färdas på havsområdena och det beaktar särdragen i havsområdet. Ett långsiktigt lokalt och internationellt samarbete samt behärskat utnyttjande av havsområdena har stött samhällets övergång till en era, där det råder balans mellan de mänskliga aktiviteterna och havsmiljön.

Lokala aktörer utvecklar de marina områdenas rekreationsbruk och turisttjänster och tillgänglighet på ett hållbart sätt med beaktande av de regionala särdragen. Särskilda attraktionsfaktorer är naturen, möjligheterna till upplevelser och äktheten.
 

Energi
Vi främjar övergången till ett koldioxidsnålt samhälle genom att öka produktionen av havsbaserad vindkraft. På havsområden kan energi produceras kostnadseffektivt med beaktande av en hållbar utveckling och framtid.

Maritim logistik
Den maritima logistiken är globalt konkurrenskraftig, säker och hållbar.

Fiske och vattenbruk
Fiske
Ett hållbart kommersiellt fiske stöder självförsörjningen, ger klimatvänlig mat samt stärker kustens och skärgårdens livskraft och stöder sig på kooperativt lokalt beslutsfattande.

Vattenbruk
Vattenbruk stöder självförsörjningen, frambringar på ett hållbart och klimatvänligt sätt närproducerad och inhemsk mat och skapar livskraft i skärgården och vid kusten. Vattenbruk stöder den kustinfrastruktur som anknyter sig till fisket.

Bioteknologi
Med nya innovationer och samarbete sektorerna emellan utvecklas det med stöd av teknologi nya produkter, som skapar näringar och stöder sysselsättningen i skärgården och vid kusten.
 

Sjöfartsindustrin
Sjöfartsindustrin främjar ett hållbart bruk av havsområdena som svarar mot behoven och minimerar skadeverkningarna av funktionerna genom att utveckla och utnyttja teknologi. En växande sjöfartsindustri alstrar välfärd lokalt och nationellt.

Utvinningsbranschen
Utvinningsbranschen utvecklas utifrån forskning och innovationer. Utnyttjande av havssand och andra mineraler i havsområdet är förenligt med målet om ett gott tillstånd i den marina miljön.

Naturskydd och -vård
Alla aktörer som påverkar havet beaktar den marina naturens ekologiska specialvillkor och tryggar den marina naturens mångfald. Ett gemensamt och hållbart skydd av havsområdet förbättrar havsekosystemets tillstånd.

Kulturarvet
Man värnar om det maritima kulturavet och kunskapen om det har ökat. Kulturarvet bidrar till att bevara och utveckla naturens mångfald och kustens livskraft.