Synergiat ja ristiriidat

 Energia-alatMerilogistiikkaKalastus VesiviljelySininen bioteknologiaMeriteollisuusKaivannaisetMatkailu ja virkistysKulttuuriperintöLuonnonsuojelu ja -hoitoMaanpuolustus
Energia-alatMerilogistiikka sekä infrastruktuuri mahdollistavat kulkemisen merituulivoimaloille (rakentaminen ja huoltokäynnit). Merenkulun sähköistyessä mahdollisuus merellisille latauspisteille.

Merituulivoimalan jalusta voi toimia keinotekoisena riuttana.

Vesiviljely ja merituulivoima voivat mahdollisesti hyödyntää samoja huoltoyhteyksiä sijoittuessaan lähelle toisiaan.

Merituulivoimapuistojen rakennuttaminen luo kysyntää meriteollisuudelle (rakentamiseen ja huoltamiseen tarvittavien alusten kehittäminen ja rakentaminen).

Merituulivoimapuistojen rakentamisen yhteydessä kaivettua maa-ainesta voidaan hyödyntää kaivannaisalalla.

Merituulivoima-alueet voivat toimia tulevaisuudessa matkailukohteina.

Merituulivoimanhankkeiden yhteydessä tehtävät selvitykset voivat edistää vedenalaisen kulttuuriperinnön tutkimusta (tuulivoimanhankkeiden infraselvitysten yhteydessä tehtävät selvitykset).

Puhdas uusiutuva tuulienergia on yleisesti hyvä asia luonnon ja ilmaston kannalta.

Merituulivoimapuistojen ja energiakaapeleiden sijoittumisella sekä kalastuksen troolausalueiden välillä on mahdollisia ristiriitoja. Lisäksi tuulivoima-alueet voivat vaikuttaa vaelluskalojen reitteihin ja kutualueisiin.

Merituulivoima aiheuttaa matkailulle maisemahaittoja. Lisäksi toiminnot voivat mahdollisesti vaikeutua merituulivoimapuistojen lisääntyessä (ml. veneily ja muu virkistyskäyttö).

Merituulivoiman rakentamisella on ristiriitainen vaikutus kulttuuriperinnön säilyttämiseen aavan merimaiseman vähentyessä sekä mahdollisesti vedenalaisen kulttuuriperinnön tuhoutuessa.

Merituulivoiman rakentaminen vaikuttaa luonnon ekosysteemiin kielteisesti (rakentaminen, kaapelit, huoltokäynnit). Avomerellä vaikutukset ovat vähäisempiä.

Tietyillä alueilla puolustusvoimien ja merituulivoiman yhteensovittaminen on mahdotonta tällä hetkellä (tutkat).

MerilogistiikkaMerilogistiikka mahdollistaa kulkemisen vesiviljelylaitoksille.

Merilogistiikalla ja meriteollisuudella on yhteisiä väylätarpeita. Suomalainen meriliikenne luo kysyntää ja on testialusta meriteollisuudelle.

Väylien kunnossapidon, ruoppauksen ja kuljetusten hyödyntäminen kaivannaisalalla voi luoda tulevaisuudessa synergiaa.

Merilogistiikka ja meren infrastruktuuri tukevat matkailualaa ja mahdollistavat kulkemisen merellä. Matkailun edellytyksenä on reittiliikenne saaristoon.

Merenkulku on osa elävää kulttuuriperintöä.

Toimiva merilogistiikan turvaa huoltovarmuutta.

Väylien huollolla ja liikenteen aiheuttamalla rantaeroosiolla on kielteinen vaikutus meriluontoon ja kalakantoihin.


Päästörajoitukset ovat mahdollisuus meriteollisuudelle mutta lisäkulu merilogistiikalle.


Merilogistiikan maisemavaikutukset ovat mahdollisesti kielteisiä.


Merilogistiikalla voi olla laajoja kielteisiä vaikutuksia meriluontoon ja -ympäristöön (ml. melu, päästöt, harmaat vedet, vieraslajit, ruoppaus, myrkkymaalit, rantojen eroosio)


KalastusVesiviljelyn poikasistutukset luovat pohjaa kalastukselle. Yhteisen vision kautta on synergioita lobbauksessa ja markkinoinnissa. Lisäksi synergiaa voisi olla jatkojalostuksessa ja logistisissa yhteyksissä.

Sinisen bioteknologian mahdolliset synergiat aluksien ja pyyntitekniikan kehittämisessä sekä kalastuksen sivuvirtojen hyödyntämisessä.

Meriteollisuuden innovaatiot tukevat myös kalastustoimialaa (ml. autonomiset alukset).

Kalastajien tarjoamat palvelut voivat tukea myös matkailualaa (ml. kuljetukset saaristossa). Metsästyksellä hoidetaan hyljekantoja.

Kalastus on iso osa elävää kulttuuriperintöä. Saaristolaiskulttuurin säilyminen riippuvainen rannikkokalastuksesta.

Suojelu ja hyvä meren tila edistää kalakantojen uusiutumiskykyä. Kalastus on osa ekosysteemin hoitoa ja poistaa ravinteita merestä.

Telakkojen rakentamisvaiheessa vesi samenee ja aiheutuu haittoja kalojen elinympäristöön.


Kaivannaisalalla on kielteisiä vaikutuksia meriluonnon ekosysteemeihin (kalakantoihin). Merihiekan nostossa vesi samenee ja lisääntymisalueet tuhoutuvat.


Kaupallisen kalastuksen ja virkistyskalastuksen välillä on ristiriitoja.


Vedenalainen kulttuuriperintö voi kärsiä troolaustoiminnassa.


Lohikalojen mahdollinen ylikalastus, sivusaaliit, ankkurointi ja vedessä olevat haamuverkot vaikuttavat epäedullisesti meriluontoon.

Puolustusvoimat saattavat kieltää kalastuksen alueillaan.


VesiviljelySininen bioteknologia kehittää uutta teknologiaa myös vesiviljelyn hyödynnettäväksi (ml. avo- ja kiertovesitekniikka sekä seurantajärjestelmät).

Meriteollisuuden innovaatiot voivat vaikuttaa myönteisesti myös vesiviljelyalan kehitykseen.

Ravinteiden poisto merestä käyttämällä rehuna Itämerirehua. Kalatalous on myös kokonaiskuormitukseltaan parempi vaihtoehto meriluonnolle kuin maatalous.

Kaivannaisalalla on kielteisiä vaikutuksia meriluonnon ekosysteemeihin ja sitä kautta myös vesiviljlyn toimialaan.


Vesiviljelyllä on kielteinen maisemavaikutus. Lisäksi laitokset lisäävät pistemäistä ravinnekuormitusta.


Vesiviljely aiheuttaa pistemäistä ravinnekuormitusta.


Sininen bioteknologiaSininen bioteknologia voi kehittää uusia ratkaisua vesien puhdistamiseen laivoilla.

Sininen bioteknologia voi kehittää meriluonnon tilan tarkkailua ja seurantaa sekä ravinteiden kierrätystä.

MeriteollisuusMeriteollisuuden kehitys voi tuottaa mahdollisesti parempia ruoppausjärjestelmiä sekä kaivainnaisalalle sopivia erikoisaluksia.

Meriteollisuus ja laivanrakennus luo edellytyksiä matkailulle. Matkailu luo kysyntää meriteollisuudelle ja puhtaammille ratkaisuille.

Uusien ympäristöä vähemmän kuormittavien teknologioiden ja laivojen kehittäminen luo synergiaa meriteollisuuden ja luonnonsuojelun välille (ml. cleantech ja jätteen kierrätys).

Maanpuolustus luo kysyntää erikoisaluksille.

Meriteollisuuden maisemavaikutukset voivat olla kielteisiä.


Teollisuuden ja satamien toiminnalla on kielteisiä vaikutuksia ekosysteemiin (haitta-aineet, läjityksen ympäristövaikutukset, harmaat vedet, ruokajätteet).


KaivannaisetMaanpuolustus tekee pohjankartoitusta, josta mahdollisesti etua myös kaivannaisalalle.

Vaikutukset meriluontoon voivat muuttaa alueita pysyvästi ja vaikuttaa virkistyskäytön mahdollisuuksiin.


Kaivannaisala voi vahingoittaa vedenalaista kulttuurperintöä.


Kaivannaisala tuhoaa merenpohjaa ja palautuminen on hidasta. Virtausolot muuttuvat ja samentunut vesi vaikuttaa lajistoon.


Räjähteet pohjassa lisäävät riskejä.


Matkailu ja virkistysMatkailu ylläpitää elinvoimaisuutta ja tuo resursseja kulttuuriperinnön hoitoon. Vedenalainen kulttuuriperintö luo mahdollisuuksia matkailulle ja metsästys on merkittävä osa suomalaista rannikkokulttuuria.

Matkailun ja luonnonsuojelun tavoitteet tukevat toisiaan. Suojelualueet ovat myös tärkeä matkailukohde, mikä myös lisää tietoisuutta suojelusta. Puhdas luonto on matkailun vetovoimatekijä. Vieraspetojen metsästys tukee vieraslajien hallintaa.

Maanpuolustukselta vapautuneet alueet voivat toimia matkailukohteina.

Matkailu kuormittaa meriluontoa (ml. roskaaminen, kuluminen, matkailun päästövaikutukset).

KulttuuriperintöKulttuuriperinnön säilyttämisellä ja luonnonsuojelutoiminnalla on synergioita ja samoja intressejä.

Osassa hylkyjä on vaarallisia aineita varastoituneina, joiden mahdollinen purkautuminen on ympäristöriski.

Luonnon-suojelu ja -hoitoPuolustusvoimien alueiden sulkemiselle on myönteisiä vaikutuksia meriluontoon. Puolustusvoimat ja rajavartiolaitos tekevät ympäristövalvontaa ja tarjoavat resursseja öljyntorjuntaan.