header_1

Vaikutusten arviointi ja seuranta

Merialuesuunnitelmalla on välillisiä ohjausvaikutuksia; aluesuunnittelun työkaluna se tukee maakuntakaavoitusta ja aluekehitystä tuottamalla tietoa merellisten toimialojen ja meriympäristön mahdollisuuksista ja reunaehdoista.

Vaikutusten arviointi

Merialuesuunnitelman laatimista koskee laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. Merialuesuunnitelmasta vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että suunnitelman ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan riittävässä määrin valmistelun kuluessa, jos suunnitelman toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Vaikutusten arvioinnissa on otettu huomioon ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset näkökohdat. Tarkastelussa on huomioitu vaikutuksen suunta – onko muutos myönteinen vai kielteinen – ja vaikutuksen merkittävyys. Strategisena kehittämisasiakirjana merialuesuunnitelman vaikutukset voivat olla ainoastaan välillisiä. Vaikuttavuuspolkutarkastelua toimialaan on tehty peilaamalla merialuesuunnitelman keskeistä sisältöä vision, tiekartan ja suunnitteluratkaisujen osalta mahdollisiin toimeenpaneviin prosesseihin ja toimeenpanon vaikutuksiin (ks. alla oleva kuva).

Merellisten toimialojen sekä merialueen yhteisvaikutuksia suhteessa ekosysteemeihin on arvioitu planetaaristen rajojen ja Itämeren kantokyvyn näkökulmasta. Kokonaisvaikutuksia on arvioitu myös taloudellisten ja sosio-kulttuuristen vaikutusten näkökulmasta maan ja meren yhteisvaikutus huomioiden.

Vaikutusten arviointi kattaa merialuesuunnitelmien merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset merialuesuunnittelussa huomioitavien toimialojen osalta. Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on tarkasteltu merialuesuunnitelman toteutumisen aiheuttamaa muutosta verrattuna tilanteeseen, jossa suunnitelmaa ei olisi. Tarkastelu on tehty suunnittelualueittain.  

Merialuesuunnitelman laatimisen ja hyväksymisen yhteydessä ei laadita luonnonsuojelulain 65.1 §:ssä tarkoitettua arviointia. Merialuesuunnitelma kattaa koko Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen, joille sijoittuu myös lukuisia Natura 2000 -alueita. Merialuesuunnitelmassa on tunnistettu potentiaaleja olemassa oleville ja uusille toiminnoille, joilla toteutuessaan voi olla vaikutuksia niihin luontoarvoihin, joiden takia alueita on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Luonnonsuojelulain mukaiset arvioinnit on laadittava vasta Natura 2000 -alueiden suojeluperusteina olevia luonnonarvoja heikentävien hankkeiden ja suunnitelmien, kuten kaavoitus- ja lupamenettelyjen yhteydessä.

Voit tutustua tarkemmin marialuesuunnitelman vaikutusten arviointiin. Voit halutessasi ladata Merialuesuunnitelmien vaikutusten arviointi -raportin.

Esimerkki Merialuesuunnitelmien vaikutusten arvioinnin vaikuttavuuspolkutarkastelusta: Merellisen luonnon suojelun ja hoidon vaikuttavuuspolku.

Seuranta

Merialuesuunnitelmien toimeenpanon vaikutuksia seurantaan ja arvioidaan, jotta voidaan tarkistaa toimenpiteiden tehokkuus ja seurata muutoksia ympäristöolosuhteissa ja merialueen käytössä sekä arvioida, ovatko suunnitelmat onnistuneet.

Seurannan ja arvioinnin tueksi on tarkasteltu merialuesuunnittelun lähtökohtia, tavoitteita ja toimenpiteitä, sekä määritelty seurantaindikaattorit ja niiden vastuutahot. Indikaattorien osalta on huomioitu EU:n MSP Platformin laatukriteerit. Seurannan ja arvioinnin kohteena ovat merellisen luonnon suojelu ja hoito, merituulivoima, merilogistiikka, matkailu ja virkistyskäyttö, kalastus ja vesiviljely, meriteollisuus, sininen bioteknologia, kaivannaisala, kulttuuriperintö ja maanpuolustus.

Seurannassa ja arvioinnissa huomioidaan, että vain merialuesuunnitteluprosessille ja merialuesuunnitelmalle asetetut tavoitteet ovat merialuesuunnitteluviranomaisten hallinnassa. Toimialojen tavoitteiden sekä ylemmän tason strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi ovat merialuesuunnittelu ja -suunnitelma parhaimmillaankin ainoastaan välillisten vaikutusketjujen takana. 

Seuranta ja arviointi toteutetaan yhdessä merellisten sidosryhmien kanssa 2. suunnittelukierroksen aikana.

Voit tutustua tarkemmin Merialuesuunnittelun monitorointi- ja evaluointimalli -raporttiin. Suomen Merialuesuunnitelma 2030 tavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta tarkastellaan toisen suunnittelukierroksen aikana.

Lähteet

European MSP Platform. Indicators, monitoring and evaluation. https://www.msp-platform.eu/faq/indicators-monitoring-and-evaluation 

Luonnonsuojelulaki (1096/1996), 65.1§ Hankkeiden ja suunnitelmien arviointi

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettu laki (SOVA-laki, 200/2005). Merialuesuunnitelmien laatimista koskee lain 3 §.