Merestä kestävää hyvinvointia

Hyvinvoiva Itämeri

Vuonna 2050 Suomen merialueilla on yhteistyön avulla onnistuttu sovittamaan merelliset elinkeinot meriekosysteemien tarjoamiin reunaehtoihin. Meriekosysteemejä vaalitaan yhdessä kulttuuriperinnön kanssa kokonaisuutena tutkimustietoa ja uudistavaa lähestymistapaa edistyksellisesti hyödyntäen. Meriympäristön hyvästä tilasta huolehtiminen on osa kaikkien toimialojen normaalia toimintaa ja se tunnistetaan hyvinvoinnin lähtökohdaksi.

Kestävä sininen kasvu

Suomi on merialueiden kestävän sinisen kasvun edelläkävijä. Innovaatiot, yhteinen tahto sekä rajat ylittävä yhteistyö on synnyttänyt kilpailuetua koko maalle. Menestyvät merelliset toimialat ja elinvoimainen rannikkoalue vahvistavat toisiaan ja tarjoavat esimerkillisiä vähähiilisyyden, resurssiviisauden ja kiertotalouden ratkaisuja hyödynnettäväksi myös kansainvälisesti.

Hyvinvoiva ihminen

Merialueiden käyttö lisää suomalaisen yhteiskunnan ja yhteisöjen hyvinvointia. Toiminta ja liikkuminen merialueilla on turvallista ja merialueen ominaispiirteet huomioivaa. Pitkäjänteinen yhteistyö ja hallittu merialueiden käyttö on tukenut yhteiskunnan siirtymistä aikakauteen, jossa ihmistoiminnan ja meriympäristön välillä vallitsee tasapaino.

Toimialakohtaiset visiot

Matkailu ja virkistys
Paikalliset toimijat kehittävät merialueiden virkistyskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden saavutettavuutta kestävästi alueelliset erityispiirteet huomioiden. Erityisenä vetovoimatekijöinä ovat luonto, elämyksellisyys ja aitous.

Energia
Edistämme siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan lisäämällä merituulivoiman tuotantoa. Energiaa tuotetaan merialueilla kustannustehokkaasti huomioiden kestävä kehitys ja turvallisuus.

Merilogistiikka
Merilogistiikka on globaalisti kilpailukykyistä, turvallista ja kestävää.

Kalastus ja vesiviljely
Kalastus
Kestävä kaupallinen kalastus tukee omavaraisuutta, tuottaa ilmastoystävällistä ruokaa sekä vahvistaa rannikon ja saariston elinvoimaisuutta nojaten yhteistoiminnalliseen paikalliseen päätöksentekoon.

Vesiviljely
Vesiviljely tukee omavaraisuutta, tuottaa kestävästi ja ilmastoystävällisesti lähi- ja kotimaista ruokaa ja luo elinvoimaa saaristoon ja rannikolle. Vesiviljely tukee kalastukseen liittyvää rannikkoinfrastruktuuria.

Bioteknologia
Uusilla innovaatioilla ja sektoreiden yhteistyöllä teknologiaa hyödyntäen merieliöstöstä kehitetään uusia tuotteita, mikä luo elinkeinoja ja tukee työllisyyttä saaristossa ja rannikolla.
 

Meriteollisuus
Meriteollisuus edistää merialueiden kestävää ja tarpeen mukaisia käyttöä ja minimoi toimintojen haittavaikutuksia teknologiaa kehittäen ja hyödyntäen. Kasvava meriteollisuus tuottaa hyvinvointia paikallisesti ja kansallisesti.

Kaivannaisala
Kaivannaisala kehittyy tutkimukseen ja innovaatioihin perustuen. Merihiekan ja merialueen muiden mineraalien hyödyntäminen on sopusoinnussa meriympäristön hyvän tilan tavoitteen kanssa.

Luonnonsuojelu ja -hoito
Kaikki mereen vaikuttavat toimijat huomioivat meriluonnon ekologiset reunaehdot ja turvaavat meriluonnon monimuotoisuutta. Yhteistoiminnallinen ja kestävä merialueen suojelu parantaa meriekosysteemin tilaa.

Kulttuuriperintö
Merellistä kulttuuriperintöä vaalitaan ja sitä koskeva tieto on lisääntynyt. Kulttuuriperintö edistää luonnon monimuotoisuuden ja rannikon elinvoimaisuuden säilymistä ja kehittämistä.