Merialuesuunnittelun vyöhykkeet ja merkinnät

MERIALUEEN VYÖHYKKEET

Selite

Merialuesuunnittelun vyöhykkeet ovat 1) sisäsaaristo ja sisemmät rannikkovedet, 2) ulkosaaristo ja ulommat rannikkovedet ja 3) avomeri. Vyöhykejaon lähtökohtana on koko Suomen rannikon kattava rannikkovesien pintavesityypittely. Aineistoa on yksinkertaistettu merialuesuunnittelun tarpeisiin sopivaksi. Yksinkertaistetussa vyöhykejaossa on yhdistetty sisä- ja välisaaristo sekä sisemmät rannikkovedet.

Kaikkia vyöhykkeitä koskevat suunnitteluperiaatteet

Kaikkia vyöhykkeitä suunnitellaan huomioiden meriympäristön hyvän tilan turvaaminen ja edistäminen, meren- ja vesiensuojelun tavoitteiden edistäminen, kulttuuriarvojen säilyttäminen, merenkulun toimintaedellytysten turvaaminen, kansainväliset infrastruktuuri- ja liikenneyhteydet, meriympäristön erityispiirteet, maan ja meren vuorovaikutus sekä maanpuolustuksen tarpeet. Kaikkien vyöhykkeiden suunnittelussa ja kehittämisessä on pyrittävä avoimien merinäköalojen ja maisemallisten arvojen säilymiseen.

 

MERIALUESUUNNITTELUN MERKINNÄT

Kaikkia merkintöjä koskevat periaatteet

– Merkinnöillä osoitetaan yleispiirteisesti nykyisiä merkittäviä ja tulevia potentiaalisia alueita merialueen eri käyttömuotojen tarpeisiin. Toimintojen sijoittaminen potentiaalisille alueille edellyttää tarkempaa suunnittelua.

– Kaikkia toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä tulee ottaa huomioon meriympäristön hyvän tilan tavoite.

– Merkinnät voivat olla muiden merkintöjen kanssa päällekkäisiä.

– Merkinnät eivät poissulje toimintoja muilta alueilta.

– Toimialalle ja meriluonnolle merkittäviä ja potentiaalisia alueita voi olla myös muualla kuin suunnitelmassa tunnistetuissa paikoissa.

– Suunnitelma ei ota kantaa merellisten toimintojen nykyiseen sijoittumiseen rannikko- ja merialueilla.